بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

توضیحات محصول

 

 

 

دانشگاه تهران

دانشكده حقوق و علوم سياسي

 

موضوع:

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

 

نگارش:

سلطان حسن پور

 

استاد راهنما:

دكتر علي خالقي

 

استاد مشاور:

دكتر محمد آشوري

 

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

 

نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 


فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي

مبحث اول: مفهوم و تعريف

مبحث : دوم : تاريخچه

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانوني

گفتار دوم : عنصر مادي

بند اول : شرايط مقدماتي

  1.     1.       ضرورت وجود جرم قبلي
  2.     2.       خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم
  3.     3.       خصوصيات مرتكب جرم

بند دوم: عمل مرتكب

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم

  1.     1.        شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها

1-1        تصفيه پول

2-1             افتتاح حساب با هويت مجعول

3-1        معاملات كلان از طريق نزديكان

4-1         وام هاي صوري و دروغين

5-1      اسمور فينگ

6-1      استفاده از بانكهاي كارگزار

7-1      نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند

8-1     بهشتهاي مالياتي

2. شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي

1-2          حواله

2-2               استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2          استفاده از مؤسسات بيمه

3. شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي

1-3        قاچاق پول

2-3             استفاده از كازينوها

3-3        استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه

4-3        استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات

5-3        استفاده از متخصصان حرفه اي

بند چهارم : مراحل پولشويي

  1.     1.       مرحله جايگزيني
  2.     2.       مرحله لايه گذاري
  3.     3.       مرحله ادغام

بند پنجم : نتيجه مجرمانه

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي

گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم

 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري

مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي

گفتار اول: فراملي بودن

گفتار دوم : سازمان يافتگي

گفتار سوم: بدون قرباني بودن

مبحث سوم : ميزان پولشويي

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي

مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي

گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي

گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي

مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم

 

بخش دوم: مبارزه با پولشويي

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي

مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي

گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلاميه كميته بال

گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي

گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي

گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي

مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي

گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني

گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي

گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري

گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي

بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري

بند دوم : حفظ سوابق مالي

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك

بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان

گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي

گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي

بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي

بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه

گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم

گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي

مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي

گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم

بند اول : پذيرش اماره مجرميت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي

بند اول : نيابت قضايي

بند دوم: احاله رسيدگي كيفري

بند سوم :‌انتقال محكومين

بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين

نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پيوست

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول