بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و كليات                                  1

مقدمه                                           2

بيان مسئله                                      3

اهداف ويژه تحقيق                                    5

سؤالات تحقيق                                         6

فرضيات تحقيق                                        7

فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن                 8

نگاهي به سابقه تاريخي پان تركيسم در آذربايجان                   9

بحث هاي نظري درباره مسئله قوميت و ناسيوناليسم قومي                  11

مفهموم بندي قوميت و گروههاي قومي                            12

ظهور و گرايشهاي سياسي در آذربايجان                          16

نقش نخبگان سياسي و فكري در شكل دادن به هويت قومي                16

قوم گرايي و سياست بين الملل                                 18

شكل گيري هويت قومي در جريان مبارزه نخبگان براي كسب قدرت             19

تاريخچه راديو و تلويزيون جمهوري آذربايجان                       21

مهمترين شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان                     21

شبكه تلويزيوني ANS                                  21

شبكه تلويزيوني Space                                 22

شبكه تلويزيوني Lider                                 23

شبكه تلويزيوني اجتماعي جمهوري آذربايجان                         23

شبكه تلويزيوني AZ TV                                24

تلويزيون آزادليق                                    25

شبكه هاي تلويزيوني كه توسط عناصر قوم گرا پان تركيسم راه اندازي شده است      26

 

تلويزيون نداي آذربايجان                                 26

تلويزيون اودلاريوردو                                 26

تلويزيون آنا يورد                                   27

تلويزيون گوني آذربايجان(گوناز تي وي)                        27

شواهد تحقيق                                         29

فصل سوم : روش اجراي تحقيق                           30

نوع و روش تحقيق                                     31

ابزار و روش گرد آوري اطلاعات                             31

روش گرد آوري اطلاعات                                 31

جامعه آماري و نمونه                                     32

نمونه گيري                                      32

اعتبار و روايي پرسشنامه                                     32

پايايي پرسشنامه                                         33

روش تجزيه و تحليل                                   33

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها                      34

جمعيت كلي استان به تفكيك شهرستانها                          35

جدول مربوط به مباني نظري                                36

جدول توزيع درصد فراواني                                 37

تحليل و شرح جدول توزيع درصد فراواني و رسم نمودار مربوطه                 39

فصل پنجم:  نتيجه گيري و پيشنهادات                       55

اهم نتايج تحقيق                                     56

پيشنهادات                                       57

محدوديتهاي تحقيق                                    58

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول