بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

 

1

4

4

4

4

7

8

9

11

15

16

32

33

34

36

36

36

36

38

38

38

39

40

 

 

 

 

 

فصل اول : مقدمه ........................................................................................................................................

1- كليات ............................................................................................................................................................

1-1 تعريف تخته خرده چوب .............................................................................................................................

1-2 تاريخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان ...............................................................................................

1-3 تاريخچه صنعت تخته خرده چوب در ايران .................................................................................................

1-4 مصرف تخته خرده چوب دركشور ..............................................................................................................

1-5 نحوه ساخت تخته خرده چوب .................................................................................................................

1-6 مشخصات گياه شناسي كاه گندم .................................................................................................................

1-7 ساختمان فيزيكي و خصوصيات شيميايي كاه گندم .....................................................................................

1-8 اهداف انجام اين مطالعه ..............................................................................................................................

فصل دوم : سابقه تحقيق .........................................................................................................................................

فصل سوم : مواد و روشها  ...........................................................................................................................

3-1 عوامل متغير ................................................................................................................................................

3-2 عوامل ثابت .................................................................................................................................................

ارائه تجزيه و تحليل نتايج ...........................................................................................................................

3-3 مراحل ساخت تخته هاي آزمايشگاهي .........................................................................................................

3-3-1 تهيه ماده اوليه ...............................................................................................................................................

3-3-2 تعيين درصد رطوبت خرده چوب و كاه گندم .............................................................................................

3-3-3 تعيين ابعاد كاه گندم .....................................................................................................................................

3-3-4 نوع چسب ....................................................................................................................................................

3-4 بررسي خصوصيات رزين .............................................................................................................................

3-4-1 گرانروي رزين ............................................................................................................................................

3-4-2 PH محلول رزين .......................................................................................................................................

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 39

39

40

41

42

42

44

44

45

45

46

46

47

47

49

50

50

51

53

56

58

60

62

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-3 درصد مواد جامد رزين  ............................................................................................................................

3-4-4 تعيين وزن مخصوص چسب ...................................................................................................................

3-4-5 تعيين زمان انعقادچسب ...........................................................................................................................

3-5 آناليز شيميايي كاه گندم ...................................................................................................................

3-5-1 تعيين مقدار ليگنين ..............................................................................................................................

3-5-2 تعيين مقدار سلولز ......................................................................................................................................

2-5-3 تعيين مقدار خاكستر....................................................................................................................................

3-6 چسب زني تراشه هاي روكش راش و كاه گندم..........................................................................................

3-7 هاردنر(كاتاليزور)............................................................................................................................................

3-8 تشكيل كيك ...............................................................................................................................................

3-9 پرس كردن ................................................................................................................................................

3-10 كليماتيزه كردن تخته ها ..............................................................................................................................

3-11 تهيه نمونه هاي آزموني .................................................................................................................................

3-12 اندازه گيري خصوصيات فيزيكي و مكانيكي تخته ها....................................................................................

3-12-1 اندازه گيري دانسيته و رطوبت تخته ها ..................................................................................................

3-12-2 آزمايش اندازه گيري مدول گسيختگي (MOR  ) و مدول آلاستيسيته(MOE ) ...................................

3-12-3 آزمايش اندازه گيري مقاومت چسبندگي داخلي ( IB  ) ........................................................................

3-12-4 آزمايش تعيين ميزان واكشيدگي ضخامت و جذب آب ( 2و24 ساعت ) .............................................

3-12-5 آزمايش مقاومت به ضربه ........................................................................................................................

فصل چهارم : نتايج  .................................................................................................................................... 

4-1 مقاومت خمشي (MOR  ) .......................................................................................................................

4-1-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشي (MOR ) .........................................................................

4-1-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشي ( MOR  ) ..............................................................

4-1-3 تاثير متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشي ( MOR  ) ...................................

4-2 مدول آلاستيته(MOE  ) .....................................................................................................................

4-2-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستيسيته(MOE  ) ..........................................................................

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

68

70

73

74

75

77

79

81

82

86

88

90

91

94

97

98

99

101

103

106

 

107

109

112

114

116

 

4-2-2 تاثير مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستيته(MOE  ) ..............................................................

4-2-3 تاثير متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستيته( MOE  ) ................................................

4-3 مقاومت به ضربه (IBS ) ............................................................................................................................

4-3-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) .............................................................................

4-3-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ) .............................................................

4-3-3 تاثير مستقل درصد اختلاط و درجه حرارت  بر مقاومت به ضربه (IBS )......................................

4-4 چسبندگي داخلي ..............................................................................................................................................

4-4-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر چسبندگي داخلي ( IB ) .............................................................................

4-4-2 تاثير مستقل حرارت پرس بر چسبندگي داخلي ( IB ) ..............................................................................

4-4-3 تاثير متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگي داخلي ( IB ) ..................................................

4-5 جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب ( WA2  ) ...................................................................

4-5-1 تاثير مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2  ) ....................

4-5-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )

4-5-3 تاثير مستقل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از2 ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)

4-6 جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب (WA24  ) ................................................................

4-6-1 تاثير مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) ...................

4-6-2 تاثير مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  ) .....................

4-6-3 تاثيرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از2ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)

4-7 واكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب (TS2 ‌) .........................................................

4-7-1 تاثير مستقل درصد اختلاط برواكشيدگي ضخامت بعد از2ساعت غوطه وري در آب( TS2 )....................

4-7-2 تاثير مستقل حرارت پرس برواكشيدگي ضخامت بعد از2ساعت غوطه وري در آب( TS2 ).......................

4-7-3 تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا كشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در

آب ( TS2 ) ...............................................................................................................................................

4-8 واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب ( TS24  ) .................................................

4-8-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب(TS24  ).........

4-8-2 تاثير مستقل حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعداز 24 ساعت غوطه وري در آب ( TA24 ) .........

4-8-3 تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در

 آب (TS24  ) ...........................................................................................................................................

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ....................................................................................................................

پيشنهادات ....................................................................................................................................................

منابع ............................................................................................................................................................

ضمايم .........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

  

6

11

12

15

32

35

37

37

40

43

47

54

55

57

58

 

60

63

64

65

67

68

71

72

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1-1 : تعداد واحدهاي توليد تخته خرده چوب در كشور وظرفيت اسمي آنها طي سالهاي73-77

جدول 1-2 : درصد وزني قسمتهاي اصلي گندم .....................................................................................

جدول 1-3 : فهرستي از منابع الياف سلولزي جهان درسال 1995............................................................

جدول 1-4: خلاصه توليدي ضايعات كشاورزي در جهان .......................................................................

جدول 3-1 : نسبت مخلوط كاه گندم وتراشه روكش راش .......................................................................

جدول 3-2 : طرح آزمايشات ................................................................................................................

جدول 3-3: تعيين ابعاد كاه گندم ...................................................................................................................

جدول 3-4: تعيين ابعاد كاه گندم ...................................................................................................................

جدول 3-5: خصوصيات چسب اوره – فرم آلوهيد ................................................................................

جدول 3-6 : نتيجه آناليز شيميايي كاه گندم .............................................................................................

جدول 3-7: نحوه برش نمونه هاي آْزموني از هرتخته ..............................................................................

جدول 4-1: ميانگين مقاومت خمشي تخته هاي ساخته شده در شرايط مختلف ( MOR  )...................

جدول 4-2 : تجزيه واريانس مقاومت خمشي ( MOR  ) ........................................................................

جدول 4-3: مقايسه ميانگين تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشي ( MOR  ) ..........................

جدول 4-4: مقايسه ميانگين ها براي تاثير مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشي ( MOR  ) ............

جدول 4-5: آزمون دانكن براي تاثير متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاومت خمشي

 (MOR‌) ................................................................................................................................................

جدول 4-6: ميانگين مدول الاستيسيته تخته هاي ساخته شده در شرايط مختلف پرس(MOE  ) ..............

جدول 4-7: تجزيه واريانس مدول الاستيسيته (MOE  ) ...........................................................................

جدول 4-8: آزمون دانكن براي تاثيرمستقل درصد اختلاط بر مدول الاستيسيته ( MOE ) ........................

جدول 4-9: آزمون دانكن براي تاثير مستقل حرارت برمدول الاستيسيته ( MOE ‌ ) .................................

جدول 4-10: آزمون دانكن براي تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر مدول الاستيسيته

 (MOE‌) ..................................................................................................................................................

جدول 4-11: ميانگين مقادير مقاومت به ضربه ( IBS ) .........................................................................

جدول 4-12: تجزيه واريانس مقادير مقاو.مت به ضربه (IBS  ) .............................................................

جدول 4-13: آزمون دانكن براي تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) ...................

فهرست جداول

عنوان                                                   صفحه

 74

75

78

79

79

81

82

87

88

 

89

 

90

 

92

95

96

 

97

 

98

 

100

102

103

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4-14: مقايسه ميانگين ها براي تاثير مستقل حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ).............

جدول 4-15: آزمون دانكن براي تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS)

جدول 4-16: ميانگين چسبندگي داخلي تخته هاي ساخته شده در شرايط مختلف ( IB  ) ....................

جدول 4-17: تجزيه واريانس چسبندگي داخلي (IB ) ...........................................................................

جدول 4-18: آزمون دانكن اثر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگي داخلي (IB )....................................

جدول 4-19: آزمون دانكن اثر مستقل حرارت پرس بر چسبندگي  داخلي ( IB )..................................

جدول 4-20: آزمون دانكن اثر متقابل درصداختلاط و حرارت بر چسبندگي داخلي ( IB  )...................

جدول 4-21: ميانگين جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وري در آب (WA2 ).....................................

جدول 4-22: تجزيه واريانس جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وري در آب ( WA2 )...........................

جدول 4-23: آزمون دانكن براي تاثير مستقل درصد اختلاط بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وري

در آب(WA2 ) ..............................................................................................................................................

جدول 4-24: آزمون دانكن براي تاثير مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وري

 درآب (WA2 ) ..............................................................................................................................................

جدول 4-25: آزمون دانكن تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از 2 ساعت

 غوطه وري در آب (WA2 ) ..................................................................................................................

جدول 4-26: ميانگين جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وري در آب در آب (WA24 ) ......................

جدول 4-27: تجزيه واريانس جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وري در آب (WA24 ) ......................

جدول 4-28: آزمون دانكن براي تاثيرمستقل درصداختلاط بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وري در

 آب (WA24  ) ..............................................................................................................................................

جدول 4-29: مقايسه ميانگين ها براي تاثير مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وري

در آب (WA24  ) ..............................................................................................................................................

جدول 4-30: آزمون دانكن براي تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از 24

 ساعت غوطه وري در آب ( WA24 ) .........................................................................................................

جدول 4-31: ميانگين درصد واكشيدگي ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وري در آب ( TS2 ).............

جدول 4-32: ميانگين درصد واكشيدگي ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وري در آب ( TS2 ).............

جدول 4-33: آزمون دانكن براي تاثير مستقل درصد اختلاط برواكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت

 غوطه وري در آب  (TS2  ) ..........................................................................................................................

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

  

106

 

107

110

111

 

113

 

115

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4-34: آزمون دانكن براي تاثير مستقل حرارت بر واكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت

 غوطه وري  در آب(TS2 )  ...................................................................................................................

جدول 4-35: آزمون دانكن براي تاثير متقابل درصداختلاط وحرارت بر واكشيدگي ضخامت بعد از

 2 ساعت غوطه وري در آب (TS2 ) ......................................................................................................

جدول 4-36: ميانگين درصد واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب (TS24 ).........

جدول 4-37: تجزيه واريانس واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب(TS24 )........

جدول 4-38: آزمون دانكن براي تاثير مستقل درصد اختلاط بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت

غوطه وري در آب (TS24 ) ....................................................................................................................

جدول 4-39: آزمون دانكن براي تاثير مستقل حرارت پرس برواكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت

غوطه وري در آب (TS24 ) ...................................................................................................................

جدول 4-40: آزمون دانكن براي تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد

از 24 ساعت غوطه وري در آب (TS24 ) .............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

 

 

7

8

8

28.

.47

57

59

61

65

67

69

73

75

76

80

81

83

89

91

 

92

97

 

99

 

100

 

عنوان                                                    صفحه

 

شكل 1-1: مصرف تخته خرده چوب در كشور............................................................................................

شكل 1-2: پيش بيني مصرف تخته خرده چوب در 5 سال آينده در كشور ................................................

شكل 1-3: مراحل ساخت تخته خرده چوب ...........................................................................................

شكل 2-1: ارتباط بين درجه حرارت پرس و وضعيت فشردگي كيك .....................................................

شكل 3-2: الگوي برش نمونه هاي آزمودني از هر تخته .........................................................................

شكل 4-1: تاثير مستقل درصداختلاط برمقاومت خمشي (MOR ).........................................................

شكل 4-2: تاثير مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشي (MOR )........................................................

شكل 4-3: تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس برمقاومت خمشي (MOR )..............................

شكل 4-4: تاثير مستقل درصداختلاط بر مدول آلاستيته(MOE )..........................................................

شكل 4-5: تاثيرمستقل درصد حرارت پرس برمدول آلاستيته(MOE )..................................................

شكل 4-6: تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مدول آلاستيته(MOE ).................................

شكل 4-7: تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه (IBS ).......................................................

 شكل 4-8: تاثير مستقل درصدحرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS ).......................................................

شكل 4-9: تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس برمقاومت به ضربه (IBS ).......................................

شكل 4-10: تاثير متسقل درصد اختلاط بر چسبندگي داخلي (IB )..........................................................

شكل 4-11 : تاثير متسقل حرارت پرس بر چسبندگي داخلي (IB )......................................................

شكل 4-12: تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر چسبندگي داخلي (IB  ).............................

شكل 4-13: تاثيرمستقل درصداختلاط بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب (wa2 )....

شكل 4-14: تاثير مستقل درصد حرارت پرس برجذب آب بعداز 2ساعت غوطه وري درآب (wa2)...

شكل 4-15: تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وري در

آب (WA2 )......................................................................................................................................................

شكل 4-16: تاثير مستقل درصد اختلاط بر جذب آب پس از24 ساعت غوطه وري در آب (WA24 )......

شكل 4-17: تاثير مستقل درصد  حرارت پرس بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وري در

 آب (WA24 )..........................................................................................................................................

شكل 4-18: تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وري در

آب (WA24 ) ........................................................................................................................................

فهرست اشكال

عنوان                                                    صفحه

  

104

 

106

 

108

 

113

 

115

 

116

 

 

 

 

شكل 4-19: تاثير مستقل درصد اختلاط برواكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب

(TS2 )......................................................................................................................................................

شكل4-20: تاثير مستقل حرارت پرس برواكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب

(TS2 )..... ........................................................................................................................................

شكل4-21: تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت

غوطه وري در آب (ts2  ) ...........................................................................................................................

شكل 4-22: تاثير مستقل درصداختلاط بر واكشيدگي ضخامت بعد از24 ساعت غوطه وري درآب

(TS24 ) ........................................................................................................................................

شكل 4-23: تاثير مستقل حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد از24 ساعت غوطه وري درآب

 (TS24 ) ........................................................................................................................................

شكل 4-24: تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت

غو طه وري در آب (TS24 ) ..................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.

در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بينه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

ایران از نظر پوشش جنگلی فقیر می باشد و فقط 7% از اراضی کل کشور از جنگل پوشیده شده است. میزان چوب هیزمی مورد نیاز صنایع تخته خرده چوب و تخته فیبر1077200 مترمکعب در سال، و میزان هیزمی که هر ساله از جنگل های شمال برداشت می شود 661250 مترمکعب
می باشدكه بخشي از اين منابع به وسيله صنايع كاغذمصرف مي گردد ،  ملاحظه مي شود  که صنایع فوق الذکر برای دست یابی به ظرفیت های تولید با کمبود بيش از نیم میلیون متر مکعب مواد اولیه مواجه است که باید به طریقی تامين گردد. در حال حاضر مساله مواد اولیه یکی از چالش های بسیار بزرگ صنایع اوراق فشرده چوبی و سایر صنایع سلولزی کشور می باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول