بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

توضیحات محصول

 

عنوان                                                                                                                             صفحه       

 



 
 

 


چکیده.....................................................................................................

1

فصل اول: مقدمه.......................................................................................

2

فصل دوم: بررسی منابع..............................................................................

5

1-2- منشا و اهلی......................................................................................

5

2-2- نژادها............................................................................................

5

3-2-اهداف پرورش کبوتر...........................................................................

7

1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر.............................................................

7

2-3-2- تامین کود مزارع............................................................................

8

3-3-2- نامه رسانی...................................................................................

8

4-3-2- مسابقه و سرگرمی..........................................................................

8

4-2- پرورش و نگهداری............................................................................

9

5-2- محاسن پرورش کبوتر.........................................................................

10

6-2- تغذیه کبوتر......................................................................................

11

1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ.............................................................................

11

2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر..........................................................................

12

7-2- شیر کبوتر.......................................................................................

13

8-2- گوشت کبوتر....................................................................................

15

9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی...................

19

10-2- همبستگی.......................................................................................

20

1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت.................................

20

11-2- رگرسیون ( وایازی )........................................................................

21

12-2- وراثت پذیری.................................................................................

21

13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری...................................................

22

1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر..................................................

23

2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی...........................................................

23

14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات....................................................

23

15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص........................................

24

1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب.............................

24

2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی............................

25

1-2-15-2-  برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی......................

25

1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد.....................

25

2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین.............

26

2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس..................

27

16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون...............

28

17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر..................................................

28

18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها......................

30

19-2- انتخاب..........................................................................................

31

1-19-2- انتخاب داخل نژادی.......................................................................

31

20-2- سیستم های آمیزشی..........................................................................

33

1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات.......................................

33

1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی....................................................................

33

2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی...............................................................

33

21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر......................

33

22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر..............................................................

34

23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند..........

34

1-23-2- وزن جوجه کبوتر.........................................................................

34

2-23-2- میزان و الگوی رشد......................................................................

35

فصل سوم: مواد و روشها...........................................................................

37

1-3- محل اجرای طرح..............................................................................

37

2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح..............................................................

37

3-3- نحوه اجرای طرح..............................................................................

38

4-3- جمع آوری اطلاعات........................................................................... 

39

5-3- روش آماری....................................................................................

39

فصل چهارم : نتایج...................................................................................

41

1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین.....................................................

41

1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری......................

41

2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری................................

41

3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد ماده  و برآورد وراثت پذیری............................

42

2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان.........................................................

44

1-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری.....

44

2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری.....

46

3-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری.....

48

4-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری.....

49

5-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری......

50

6-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری......

51

7-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

53

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث.....................................................................

62

1-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس..............

62

2-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس.......................

62

3-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده  به تفکیک جنس....................

63

2-5- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات..................

64

1-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری ....

64

2-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت.............

64

3-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت....

65

پیشنهادات................................................................................................

66

پیوست ها................................................................................................

67

فهرست منابع...........................................................................................

79

چکیده انگلیسی.........................................................................................

84

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                         فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 



 
 

جدول 1-2- تجزیه شیمیایی کود کبوتر.........................................................

8

جدول 2-2- جیره پیشنهادی برای کبوتران پرورش دهنده جوجه..........................

12

جدول 3-2- ماکرو و میکرو المانهای موجود در شیر کبوتر...............................

14

جدول 4-2- مقایسه بین کلسترول گوشت جوجه کبوتر با دیگر مواد پروتئینی..........

16

جدول 5-2- آنالیز اجزای گوشت جوجه کبوتر.................................................

16

جدول 6-2- مقایسه بین گوشت جوجه کبوتر و دیگر حیوانات..............................

16

جدول 7-2- قطعات لاشه جوجه کبوتر معمولی در سن یک ماهگی.......................

17

جدول 8-2- درصد راندمان لاشه در کبوتران گوشتی نسبت به وزن زنده...............

17

جدول 9-2-تاثیرات سن و جنس بر روی وزن بدن و قطعات لاشه در نژاد تگزان….

18

جدول 10-2- ترکیبات گوشت جوجه کبوتر ایرانی و خارجی..............................

19

جدول 11-2-.شباهت فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری..................

25

جدول 12-2- تجزیه و تحلیل واریانس فنوتیپی در خویشاوندان تنی و ناتنی............

27

جدول 13-2- وراثت پذیری در مورد برخی صفات کبوتر.................................

29

جدول 14-2- برآورد همبستگی ژنوتیپی در کبوتران....................... …………

30

جدول 15-2- مقایسه بین وزن تخم و وزن جوجه های بیرون آمده از تخم...............

35

جدول 16-2- درصد رشد بین گونه های کبوتران در سنین مختلف.......................

36

جدول 1-3- جیره مورد استفاده در آزمایش…………………………………

38

جدول 1-4- تابعیت نتاج ازمیانگین والدین در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری….

43

جدول 2-4- تابعیت نتاج ازوالد نردر سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری……

43

جدول 3-4- تابعیت نتاج ازوالد ماده در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…..

44

جدول4-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده وبرآورد وراثت پذیری

55

جدول5-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآوردوراثت پذیری

56

جدول6-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآوردوراثت پذیری

57

جدول7-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآوردوراثت پذیری

58

جدول8-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری

59

جدول9-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری

60

جدول10-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری

61

 

                                             فهرست نمودارها

 

  عنوان                                                                                                     صفحه 

 


نمودار شماره 1- برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین با استفاده از ضریب تابعیت...

67

نمودار شماره2- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد نر با استفاده از ضریب تابعیت..............

67

نمودار شماره 3- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد ماده با استفاده از ضریب تابعیت..........

68

نمودار شماره4- همبستگی بین نتاج با والدین برای صفت وزن زنده................................

68

نمودار شماره 5- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری برای صفت وزن زنده....

69

نمودار شماره 6- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن زنده..................

69

نمودار شماره 7- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن لاشه...

70

نمودار شماره 8- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن لاشه.................

70

نمودار شماره 9- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن سینه...

71

نمودار شماره 10- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن سینه...............

71

نمودار شماره 11- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن پشت.

72

نمودار شماره 12- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن پشت...............

72

نمودار شماره 13- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن ران..

73

نمودار شماره 14- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن ران................

73

نمودار شماره 15- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن بال...

74

نمودار شماره 16- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن بال.................

74

نمودار شماره 17- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن احشاء خوراکی..................................................................................................

75

نمودار شماره 18- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن احشاء خوراکی..

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               فهرست اشکال

 

     عنوان                                                                                           صفحه

 



 
 

 


تصویر شماره 1- نژاد کبود

76

تصویر شماره 2-  نژاد تیزپر

76

تصویر شماره 3- نژاد کوهی

77

تصویر شماره 4- نژاد پروازی

77

تصویر شماره 5- لاشه جوجه کبوتر در سن 30 روزگی

78

تصویر شماره 6- قطعات لاشه

78

 


چکیده

این تحقیق به منظور  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت  نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی  محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپرو پروازی  به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0، 47/0، 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین  مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین  به ترتیب:  42/0، 47/0، 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد  کبود برآورد  گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای  فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.                       

کلید واژه ها:

جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول پیشگفتار

جمعیت جهان در سال 2000 میلادی در حدود 6.4 میلیارد نفر بر آورد شده است . همچنین ميانگين  سرعت رشد جمعیت در بین سال های  2000-1990 را 5/2 درصد كه  در کشورهای در حال توسعه 2/2 درصد و در کشورهای توسعه یافته  6/0 درصد برآورد کردند ( 15 ) .

با وجود افزایش سرسام آور جمعیت وظیفه اصلی متخصصين کشاورزی و به ویژه علوم دامی تهیه و تولید مواد غذایی جدید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و علمی می باشد .

با کمی دقت در مورد تغذیه در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه متوجه می شویم علاوه بر اختلافاتی که در مورد کمیت تغذیه به چشم مي خورد کیفیت مواد غذایی نیز اختلافات فاحشی نشان می دهد. زیرا در کشورهای پیشرفته در سال های اخیر با ارتقاء فرهنگ تغذیه از کمیت غذا کاسته و بر کیفیت آن تأکید بیشتری دارند . از طرف دیگر یکی از معیارهای مهم در تشخیص و تعیین پیشرفت یک کشور میزان مصرف  پروتئین سرانه در آن کشور می باشد(  11 ). .طبق آمار موجود رشد خالص و افزایش جمعیت در ایران در حدود 2 درصد در سال می باشد که نرخ بالایی در جهان محسوب می شود و بدین ترتیب سالیانه در حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود(20). به منظور برنامه ریزی برای افزایش سریع جمعیت لازم است منابع سریع الوصول غذایی در داخل کشور در نظر گرفته شود (9 ).

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول