بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

چکیده ............................................... 1

مقدمه ............................................... 2

فصل اول

1-1-  کلیات ........................................... 5

2-1- تاریخچة بررسی ................................. 11

3-1- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه.................. 11

4-1- کامبرین ....................................... 12

1-4-1- سازند باروت E bt................................................ 12

2-4-1- سازند میلت E m................................................... 12

5-1- اردویسین  – سیلورین ........................... 13

6-1- اردویسین....................................... 14

1-6-1-    Os,shواحد زیرین ............................ 14

2-6-1- (Ov) ......................................... 14

7-1- دونین ......................................... 15

1-7-1- واحد زیرین (Ds)  .............................. 15

2-7-1- واحد بالایی (D I,sh).............................. 15

3-7-1- Osh,s ......................................... 15

4-7-1- O1, sh,s.................................................................. 15

8-1- نهشته های کواترنر ............................. 16

1-8-1- آتشفشان جوان (QLO) ........................... 17

9-1- رسوبهای ترشیری ................................ 17

1-9-1- ائوسن ....................................... 17

2-9-1- نئوژن ....................................... 18

3-9-1-Ng1(1) ........................................ 18

4-9-1-Ng2 (11)........................................ 18

10-1- ژوراسیک ...................................... 19

1-10-1 سازند شمشک Jss................................ 19

2-10-1- سازند چمن بید jch ............................ 20

3-10-1- سازند مزدوران j-Kmz ......................... 20

4-10-1- سازند شوریجه Ksh ............................ 22

5-10-1- سازند سرچشمه (Ksr) ........................... 23

6-10-1- سازند تیرگان (Ktr) ........................... 23

7-10-1- سازند سنگانه (Ksn) ........................... 24

8-10-1- سازند آبدراز (Kab) ........................... 25

11-1- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه ................ 25

1-11-1- ویژگی سنگهای رسوبی ......................... 28

2-11-1- ویژگی سنگهای آذرین ......................... 30

12-1- بررسی های ساختمانی ........................... 31

13-1- گسل های منطقه ................................ 33

1-13-1- گسل های تراشی و واژگونه .................... 33

2-13-1- گسله کوه سلوک .............................. 34

3-13-1- گسله قرچه رباط ............................. 34

4-13-1- گسله شیرویه ................................ 34

5-13-1-گسله گردنه حصار ............................. 34

6-13-1- گسله شمال سارران............................ 34

7-13-1- گسله چهار خروار............................. 34

14-1- محیط تکتونیکی ................................ 36

15-1- زمین شناسی اقتصادی ........................... 42

16-1- ژئوشیمی و پترولوژی ........................... 43

1-16-1- بررسی عناصر اصلی ........................... 47

2-16-1- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار ............... 49

17-1- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی ................ 49

18-1- کانی شناسی و سنگ شناسی ....................... 50

1-18-1- سنگهای رسوبی ............................... 53

2-18-1- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی ........ 55

3-18-1- سنگهای آتشفشانی ............................ 57

4-18-1- فاز اول .................................... 58

5-18-1- فاز دوم .................................... 59

6-18-1- فاز سوم .................................... 59

فصل دوم

1-2- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ .................................................... 64

2-2- مختصری از ژئومورفولوژی ایران .................. 65

3-2- رشته کوهها .................................... 68

4-2- دشتها ......................................... 69

5-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ............ 69

6-2- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه .............. 72

7-2- بررسی درجه حرارت در منطقه ..................... 77

8-2- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ ................. 80

9-2- چینه شناسی حوضة کپه داغ ....................... 81

10-2- تکتونیک حوضه کپه داغ ......................... 89

11-2- مورفوتکتونیک ................................. 92

12-2- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضة کپه داغ . 96

13-2- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ 111

فصل سوم

1-3- موقعیت جغرافیایی زون بینالود ................. 121

2-3- وضعیت آب و هوا ............................... 121

3-3- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه ................................................... 124

4-3- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران ..................................... 126

5-3- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه ............. 129

6-3- چینه شناسی زون بینالود........................ 130

7-3- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه ............ 131

8-3- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه .... 131

9-3- زمین ساخت راندگی ناحیة بینالود، شمال شرق ایران 133

نتیجه گیری ........................................ 154

منابع ............................................. 155

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول