بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

توضیحات محصول

فهرست مطالب:

عـنـوان

شماره صفحات

فهرست مطالب……………………………………………………………………..

الف

فهرست جداول……………………………………………………………………...

ث

فهرست نمودارها………….………………………………………………….……..

ث

چكيده……………………………………………………………………………..

1

فـصـل اول

كليات تحقيق

مقدمه............………………………………………………………………………..

2

بيان‌مسئله..................................………………………………………………………....

3

ضرورت و اهميت مسئله تحقيق.....……………………………………………………

5

اهداف پژوهش ………………………………………………………………….....

6

فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………..

متغيرهاي پژوهش .................................................................................................................................................

7

7

تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي)............................................................................................... ………

8

تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .........……………................................

8

تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  ................................................................

8

تعریف نظری سازگاری .......................................................................................................................................

9

تعریف عملیاتي سازگاری .....................................................................................................................................

10

فصل دوم

ادبيات و پيشينة تحقيق

مقدمه............………………………………………………………………………..

13

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….………...............

13

تعریف سازگاری  ..........................................................................................................................................

13

    عوامل موثربرسازگاری .................................................................................................................................

14

     انواع سازگاری ..............................................................................................................................................

17

  روشها یا اشکال سازگاری ..........................................................................................................................

23

      ملاکهای سازگاری مطلوب ........................................................................................................................

24

      ویژگیهای افراد سازگار ...................................................................................................................

25

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل .......................……………………….………………

27

نظریه تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................................................

27

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل................................................................................................................

28

الگوی حالات نفسانی ...................................................................................................................................

28

موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی .....................................................................................................

32

 آسیب شناسی روانی ...................................................................................................................................

34

          الف : آسیب شناسی ساختی .........................................................................................................

24

         ب: آسیب شناسی کارکردی ...........................................................................................................

35

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ........................................................................................................

35

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ..........................................................................................

36

مشاوره و درمان ..............................................................................................................................................

38

        الف : تحلیل درمان ساختار...............................................................................................................

38

        ب: تحلیل درمان تبادلها ..................................................................................................................

39

ارزشهای مشاوره گروهی  .............................................................................................................................

40

 جمع بندی مطالب  .......................................................................................................................................

42

بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق .........................……….…………………................

43

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ....................................................................................................

43

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ...................................................................................................

46

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ...................................................

48

فصل سوم

روش اجراي تحقيق

مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........

52

روش تحقيق..................……………………………………………………………..

52

جامعه آماري تحقيق............. ………………………………………………………...

52

نمونه و روش نمونه گیری ... …………………….…………….......……….. ……….

52

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ............................................................................................................

53

پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........………....................................

53

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ .......…………………........……........……….......................

55

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . .......…………………........……........……….......

55

روش تجزيه و تحليل داده‌ها............ …….......…………………........……........……….......

56

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش .......…………………........……........………....................

56

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل  .......…………………..........

57

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه.........................................…………...……………………….….…………….........

60

اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق...........  

62

تجزيه و تحليل داده‌ها.........……………………………………….......

73

فرضیه اصلی ....................................................................................................................................................

74

فرضيه فرعی اول .............................................................................................……….. ..........................

75

فرضيه فرعی دوم ................................................................................................. ....................………..

76

فرضيه فرعی سوم ....................................................................................................……… ......................

77

فرضيه فرعی چهارم .........................................................................................................………...............

77

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

مقدمه.........................................…………...…… ........………………….….……………

80

يافته‌هاي پژوهش .....................................…………...…… ........………………….…….

80

      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ................................................................................................

80

      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها .......................................................

81

پـيشنـهادات تحقيق.................................................................................................................………..

87

الف- پيشنهادهاي  برخاسته از پژوهش .........................…………...….…. ...................................

87

ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي...……………………….….…………… .....

88

  محدودیتها ...........................................................................................................................................................

88

منـابـع

منابع فارسي..................................…………...……………………….….…...…………

90

منابع لاتين....................................…………...……………………….….………….…...

95

پيـوست

پيوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كليد پرسشنامه  ……...…………………….........

 

پيوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ...

 

پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله .....................................................................................

پيوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهي ..............................................................................................

 

 

فهرست جداول:

عـنـوان                                              

شماره صفحات

جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ..............................................................

55

جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ..................................................

55

جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ....................................................................................

62

جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ....................................................

62

جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ........................................................................

63

جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ...............................................

64

جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ............................................................

64

جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش ..........................

69

جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل ...................................................

70

جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل  ...................................................................................................................................................................................

74

جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ..............................................................................................................................................................................

75

جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی .....................................................................................................................................................................

76

جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی  ..................................................................................................................................................................

77

جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم .............

78

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ......................................................................................................

65

نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ..................................................

67

نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل ...................................................

72

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول