آزمون تئوري رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرما

توضیحات محصول

 

فصل اول:کليات تحقيق

1-1- مقدمه 1

2-1- تعريف مسئله 2

3-1- فرضيات تحقيق 7

4-1- دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح 7

5-1- روش تحقيق 8

6-1- مشكلات اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكلات 8

فصل دوم :مروری بر ادبيات موضوع 10

2-1- مقدمه 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظريه هاي مزيت مطلق و نسبي 12

2-1-2- ساختار تعرفه اي بهينه مطابق آخرين نظريات تجارت بين الملل 15

2-2- روند واردات كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت ايران 16

2-3- ابزارهاي جهاني شدن 18

2-3-1- تجارت بين الملل 18

2-3-2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي وساير جريان هاي سرمايه 23

2-3-3- بين المللي شدن توليد 25

2-3-4- تبادل تكنولوژي 26

2-4- شاخص هاي جهاني شدن 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بين المللي 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بين الملل 28

2-5- رابطة مبادله 29

2-6- رابطة بين تجارت بين الملل و رشد اقتصادي 34

2-7- اهميت كالاهاي واسطه اي – سرمايه اي صنعت در توليد 36

2ـ8ـ مروري بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلي 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجي 39

2-9- مروري اجمالي بر تغييرات واردات و سياستهاي حمايتي 45

2ـ9ـ1ـ تغييرات وزني در ارزش واردات ايران بعد از انقلاب 45

2ـ9ـ2ـ سياستهاي محدود كنندة تجاري (سياستهاي حمايتي) 46

2ـ9ـ3ـ دلايل اتخاذ سياستهاي حمايتي 47

2ـ9ـ3ـالف- دلايل اقتصادي 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلايل غير اقتصادي 47

2ـ9ـ4ـ ترتيبات اجرايي سياست آزاد سازي تجاري 48

2ـ9ـ5ـ بررسي حمايتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي در ايران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبيات رشد اقتصادی 51

3-1 - مقدمه 52

3-2- مروري بر تئوريهاي رشد اقتصادي 52

3-2-1 - تئوريهاي كلاسيك رشد 52

3-2-2- تئوري رشد هارود – دومار و تئوري هاي نئوكلاسيك رشد 54

3-2-3 الگوي رشد و توزيع درآمد كالدور 57

3-2-4- تئوري رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه هاي رشد درونزا 60

3-2-4-ب - بحث همگرايي 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل 62

3-2-5- مدلهاي رشد درونزا 65

3-3 - مروري بر كارهاي انجام گرفته در جهان و ايران 68

3-4 - ضميمه : مدل رشد هارود - دومار 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقيق 79

4-1-مقدمه 80

4-2- روش شناسي سريهاي زماني و مفاهيم مربوطه 80

4-2-1- تشريح الگوي تصحيح خطاي برداري ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتيجه گيری 88

5-1- مقدمه 89

5-2 معرفي متغيرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون هاي ريشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS 93

5-3-3- روش يوهانسون – جوسليوس 93

الف) تعيين مرتبه مدل VAR   94

ب) تخمين رابطه بلند مدت و استخراج بردارهاي همجمعي به روش يوهانسون – جوسليوس 95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزيع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحيح خطاء 98

5-7- پويايي هاي كوتاه مدت 100

5-8- نتيجه گيري 101

5-8-1- نتايج تجربي بلند مدت 107

5-8-1- الف) نتايج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)..................................................................................... 102

5-8-1-ب ) نتايج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون 102

5-8-2- روابط كوتاه مدت (پويايي هاي كوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عكس العمل 103

5-8-2-ب) الگوي تصحيح خطاء 103

5-8-3- توصيه هاي سياستي 104

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول