استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

1

2

 

5

6

14

 

 

16

16

17

17

19

20

21

21

21

 

23

23

 

 

چكيده

مقدمه

فصل اول: كليات

1-1 هدف

1-2 پيشينه تحقيق

1-3 روش كار و تحقيق

فصل دوم: كفشك زباني ماهيان(cynoglossidae tongue soles)

        كفشك زبان گاوي(cynoglossus marco lepidotus)

1-2كفشك زباني ماهيان (cynoglossidae tongue soles)

2-1-1 ريخت شناسي كفشك زباني ماهيان

2-1-2 گونه هاي موجود در ايران

2-2 جايگاه سيستماتيك كفشك زبان گاوي (cynoglossidate macrolepidotus )

2-2-1 ريخت شناسي كفشك زبان گاوي (largescale tonguesole)

2-2-2 محيط زيست

2-2-3 ارزش اقتصادي

2-2-4 اندازه و وزن

2-2-5 پراكنش

فصل سوم:چربي ها (lipids) وروغن ماهی(fish oil)

3-1 چربي ها

3-2 اسيد هاي چرب

 

23

28

28

28

29

29

30

30

31

 

35

35

36

36

36

38

38

39

41

43

 

 

3-2-1 مشخصات عمومي اسيدهاي چرب

3-2-2 خواص اسيدهاي چرب

3-3 ساختمان و خواص انوع چربيها

3-3-1 چربي هاي خنثي (اسيل گليسرولها)

3-3-2 فسفوگليسيريدها

3-3-3 اسفنگوليپيدها و گليكوليپيدها

3-3-4 موم ها ( waxed)

3-3-5 ليپيدهايي كه صابون نمي شوند

3-6 روغن ماهي (Fish oil)

فصل چهارم : مواد و روش ها

4-1 مواد مصرف شده

4-2 وسايل آزمايشگاهي مورد نياز

4-3 دستگاههاي مورد نياز

4-4 روش

4-4-1 تهيه نمونه ماهي كفشك زبان گاوي

4-4-2 استخراج مواد طبيعي از كبد و بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي

4-4-3 مراحل عملي استخراج به روش bligh and dyer

4-4-4 استخراج و خالص سازي چربي ها در روش Bligh and dyer

4-5 استفاده توأم از كروماتوگراف و طيف سنج جرميGC/MS

4-5-1 انديس كواتس (Kovts index )

 

 

 

 

 

46

 

46

 

49

90

93

94

96

98

 

 

4-6 شناسايي مواد طبيعي موجود در فاز –n هگزاني كبد و بافت عضله

 ماهي كفشك زبان گاوي (largescale tongusole) با استفاده از دستگاه GC/MS

4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده

فصل پنجم : نتايج آزمايش و بحث

5-1 نتايج ، تفسير داده ها و شناسايي طيف هاي GC-MS

5-2 بحث

پيشنهادات 

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

چكيده انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

25

51

 

74

 

76

 

89

 

عنوان                                          صفحه

جدول 3-1 برخي از اسيدهاي چرب طبيعي

جدول 5-1 تركيبات شناسايي شده در فاز كلروفرمي كبد ماهي كفشك زبان گاوي

جدول 5-2 نتيجه گيري كلي در مورد تركيبات شناسايي شده در كبد ماهي كفشك

زبان گاوي

جدول 5-3 تركيبات طبيعي شناسايي شده در فاز كلروفرمي بافت عضله ماهي كفشك

 زبان گاوی

جدول 5-4 نتيجه گيري كلي در مورد تركيبات شناسايي شده در بافت عضله ماهي

 كفشك زبان گاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                           صفحه

شكل 2-1 كفشك زبان گاويlargescale tonuesole))                  18

شكل 2-2 نماي سر ماهي كفشك زبان گاوي                         20

شكل 2-3 نماي پشت بدن ماهي كفشك زبان گاوي                    20

شكل 2-4 نماي دم ماهي كفشك زبان گاوي(largescale tanguesole) )       20

شكل 2-5 پراكنش ماهي كفشك زبان گاوي                       21

شكل 3-1 ساختار مولكولي (ALA) Alpha linolenic acid .               33

شكل 4-1 نمونه ماهي كفشك زبان گاوي                       37

شكل 4-2 نمونه كبد ماهي كفشك زبان گاوي                       37

شكل 4-3 نمونه عضله ماهي كفشك زبان گاوي                   38

شكل 4-4 دستگاه rotary evaporator                        39

شكل 4-5                                        41

شکل4-6 شماي كلي از يك سيستم GC/MS                      43

شكل 4-7 نحوه محاسبه انديس كواتس از روي زمان بارداري                     45

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                       صفحه

نمودار 5-1 كروماتوگرام  GC-MS مربوط به فاز كلروفرمي كبدها ماهي

 كفشك زبان گاوي                                     50

نمودار 5-2 كروماتوگرام gc-ms مربوط به فاز كلروفرمي عضله كفشك

 زبان گاوي                                          75

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول