ارشد حسابداری -بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

توضیحات محصول

عنوان                                                                 صفحه

چكيده                                    1

فصل اول: كليات                           2

1-1 مقدمه                                        3

2-1 بيان مساله                                   8

3-1 انگيزه‌هاي انتخاب موضوع تحقيق                 9

4-1 اهداف تحقيق                                 10

5-1 اهميت موضوع تحقيق                           10

6-1 سوالات اصلي تحقيق                            11

7-1 فرضيه‌هاي تحقيق                              11

8-1 نوآوري تحقيق                                11

9-1 تعاريف عملياتي                              12

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق      14

قسمت اول: مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده و انواع سيستم‌هاي حسابداري                                     15

1-2 حسابداري بهاي تمام شده                      15

2-2 اهميت بهاي تمام شده و اقلام تشكيل دهنده آن   15

3-2 نقش اطلاعات حسابداري در تصميم‌گيري            16

4-2 بخششهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده        17

5-2 عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده  18

6-2 ماهيت حسابداري بهاي تمام شده                20

7-2 عناصر تشكيل دهنده بهاي تمام شده             22

8-2 سيستمهاي هزينه‌يابي                          23

9-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي                     23

10-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سفارش كار               27

11-2 سيستمهاي هزينه‌يابي مرحله‌اي                 28

12-2 هزينه‌يابي محصولات مشترك و فرعي              33

13-2 هزينه‌يابي بر مبناي هدف                     49

قسمت دوم: هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC و انواع سيستم‌هاي هزينه يابي برمبناي فعاليت55                   

14-2 مقدمه                                      55

15-2 نقش و اهميت هزينه سربار در توليد           57

16-2 حسابداري مديريت                            57

17-2 رويكردهاي حسابداري مديريت                  58

18-2 هدفهاي حسابداري مديريت                     58

19-2 تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي    60

20-2 روابط بين حسابداري مالي، سيستم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت                              61

21-2 طبقه‌بندي هزينه‌ها                           62

22-2 هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)            63

23-2 كاربرد استفاده از سيستم ABC                78

24-2 مناسب‌ترين زمان كاربرد سيستم ABC            81

25-2 سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مقايسه با سيستم سنتي                                             82

26-2 مديريت بر مبناي فعاليت                     83

27-2 نسل‌هاي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت            89

28-2 هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت بر مبناي زمان    94

29-2 قيمت‌گذاري برمبناي فعاليت                    

30-2 بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت                   

قسمت سوم: ويژگي‌هاي صنايع آلومينيوم و كاربرد هزينه‌يابي برمبناي فعاليت                                       97

29-2 مشخصات قلمرو تحقيق                         97

30-2 شماي ارتباطي سيستم بهاي تمام شده با ساير سيستمهاي اطلاعاتي                                            103

31-2 فرآيند توليد در شركت                      104

32-2 مراحل توليد                               105

33-2 پروسه توليد                               106

34-2 روش محاسبه بهاي تمام شده                  109

35-2 بهاي تمام شده محصولات در سال 1383          115

36-2 طراحي و پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت  117

37-2 مقايسه پياده‌سازي و نصب                    118

38-2 تعيين فعاليتها                            121

39-2 تعيين محركهاي فعاليت                      121

40-2 تخصيص هزينه‌ها                             123

41-2 مقايسه هزينه سربار محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC                                            124

42-2 مقايسه بهاي تمام شده محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC                                            124

قسمت چهارم: تحقيقات انجام شده                125

43-2 پيشينه تحقيق                              125

 

فصل سوم: متدولوژي تحقيق                133

1-3 مقدمه                                      134

2-3 روش تحقيق                                  134

3-3 ابزار تحقيق                                135

4-3 فرضيه‌هاي تحقيق                             135

5-3 قلمرو تحقيق                                135

6-3 داده‌هاي تحقيق                              136

7-3 متغيرهاي تحقيق                             137

8-3 روش جمع‌آوري داده‌ها                         136

9-3 روش تحليل داده‌ها                           136

 

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 138

1-4 مقدمه                                      139

2-4 آزمون فرضيه‌ها                              139

3-4 فرضيه اصلي اول                             139

4-4 فرضيه اصلي دوم                             142

 

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات        145

1-5 نتيجه‌گيري و پيشنهادات                      146

2-5 نتيجه‌گيري كلي                              146

3-5 پيشنهادات حاصل از تحقيق                    147

4-5 ساير پيشنهادات                             148

5-5 پيشنهاد براي تحقيقات آينده                 148

6-5 محدوديتهاي تحقيق                           147

 

پيوست                                         149

منابع و مأخذ                                   150

چكيدة انگليسي                                  153

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول