دانلود اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش

توضیحات محصول

عنوان

 

چکیده..............................................................................................................................................

1

فصل اول : کليات 

2

مقدمه...............................................................................................................................................

3

1-1حبوبات و اهمیت آنها..............................................................................................................

5

1-2 تاریخچه پیدایش ماش..............................................................................................................

6

1-3منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش............................................................................................

7

1-4خصوصیات مرفولوژیکی ماش..............................................................................................

8

1-5 مشخصات اکولوژیکی وماش................................................................................................

9

1-6نیاز کودی................................................................................................................................

10

1-7عملکرد دانه ............................................................................................................................

10

1-8آفات و امراض .......................................................................................................................

11

1-9عملیات زراعی........................................................................................................................

11

1-10اهمیت و ارزش غذایی ماش.................................................................................................

12

1-11سطح زیرکشت و میزان تولید ماش.....................................................................................

13

1-12ویژگیهای گیاهشناسی ماش..................................................................................................

16

1-13سازگاری ماش......................................................................................................................

16

1-14فیزیولوژی ماش ..................................................................................................................

17

1-15تهیه زمین و کشت ...............................................................................................................

18

1-16نیازآبی .................................................................................................................................

18

1-17نیازکودی .............................................................................................................................

19

1-18تناوب زراعی ......................................................................................................................

19

1-19 آفات و بیماریها ..................................................................................................................

20

1-20برداشت و عملکرد ماش......................................................................................................

21

1-21ارقام ماش در ایران..............................................................................................................

21

1-22مواردمصرف ماش...............................................................................................................

21

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

 

فصل دوم : بررسی منابع

23

2-1تاریخ کاشت و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد………………………………

24

2-2شاخصهای رشد……………………………………………………………

32

فصل سوم : مواد روشها

34

3-1زمان و محل اجرای آزمایش……...………………………………………..

35

3-2خصوصیات اقلیمی منطقه ورامین…………………………………………...

35

3-3مشخصات طرح آزمایشی …………………………………………………

36

3-4اندازه گیری صفات ……...………………………………………………

37

3-5درجه روز رشد……...…………………………………………………..

37

3-6سرعت رشد محصول…………………………………………………….

37

3-7شاخص سطح برگ………...…………………………………………….

38

3-8تجزیه آماری ………...…………………………………………………

38

فصل چهارم : نتايج و بحث

40

4-1تعداد غلاف در بوته …...…………………………………………………...

41

4-2تعداد دانه در غلاف……………..………………………………………….

45

4-3تعداد گره در ساقه اصلی…………..………………………………………...

49

4-4تعداد روز تا رسیدگی…………...…………………………………………..

51

4-5ارتفاع بوته …………...…………………………………………………..

54

4-6وزن هزار دانه…………..………………………………………………

58

4-7عملکرد بیولوژیکی…………..…………………………………………..

61

4-8عملکرددانه…………...…………………………………………………..

65

4-9شاخص برداشت ...………...………………………………………………

69

4-10شاخص سطح برگ…………...………………………………………...

73

4-11درصدپروتئین دانه …………...………………………………………….

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

4-12درجه-روزرشد …………...……………………………………...(GDD)

 

 

4-13سرعت رشد محصول (CGR)……………...…………………………….

81

4-14سرعت رشد نسبی……………...………………………………….(RGR)

85

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات

89

فهرست منابع وماخذ………………………..…………………………………..

91

چکیده انگلیسی…………………..……………………………………………

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان


جدول1-  سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز دردنیا و چند کشور آسیایی....................

14

جدول 2- سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان....................................................

15

جدول  3- تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا......................................

20

جدول 4- خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه محل اجرای طرح.................................................

35

جدول 5- تجزیه واریانس داده ها برای صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف................

41

جدول 6 -تجزیه واریانس صفات تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد روز تا رسیدگی.........................

49

جدول 7- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته و وزن هزار دانه..................................................

56

جدول 8 - تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی .........................................

61

جدول 9- تجزیه واریانس داده ها برای صفات شاخص برداشت و شاخص سطح برگ......................

70

جدول 10- تجزیه واریانس داده ها برای صفات درصد پروتئین دانه و درجه-روز رشد....................

76

جدول 11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ، درجه- روز رشد و عملکرد دانه در تاریخهای کاشت

85

جدول 12- تجزیه واریانس برای سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR).........

87

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان

 

نمودار 1- روند تغییرات تعداد غلاف در بوته در تاریخهای مختلف کاشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)………

42

نمودار 2- مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)…………

43

نمودار 3- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته ارقام ماش در تاریخهای مختلف کاشت……………

44

نمودار 4- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)…….....

45

….  نمودار 5- مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت................

47

نمودار 6- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ...............................

48

نمودار 7- روند تغییرات تعداد گره ساقه اصلی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...........

50

نمودار 8- روند تغییرات تعداد گره در ساقه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت .................................

51

نمودار 9- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...........

53

.نمودار 10- مقایسه میانگین تعداد روز تا رسیدگی در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).............

53

نمودار 11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ..........................

54

نمودار 12- روند تغییرات ارتفاع بوته ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...............

55

نمودار 13- مقایسه میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)...............................

57

……......   نمودار 14- روند تغییرات  میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش در تاریخهای کاشت.................

58

نمودار 15 - روند تغییرات وزن هزار دانه در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)................

59

نمودار 16- مقایسه میانگین وزن هزار دانه ارقام ماش (میانگین تاریخهای کشت)...................................

60

نمودار 17- روند تغییرات وزن هزار دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ..................................

60

نمودار 18- روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)............

62

… نمودار 19- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیکی ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)............ ...

63

…..    .نمودار20 - روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ...

64

……        نمودار 21-  روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).

66

         ……......  نمودار 22-  مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)................

67

……...   نمودار 23-  روند تغییرات عملکرد دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ........

68

  نمودار 24-  روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...............

71

   نمودار 25-  مقایسه میانگین شاخص برداشت ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)........................

72

  نمودار 26-  روند تغییرات شاخص برداشت ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ..............

73

.…  نمودار 27-  روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)........

74

…..   نمودار 28- روند تغییرات درصد پروتئین دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)

77

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار 29-  روند تغییرات درصد پروتئین ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ……………..

 

……...  نمودار 30 -  روند تغییرات درجه- روز رشد در تاریخهای مختلف کاشت ..................................

80

………   نمودار 31- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول (15 اردیبهشت ) ...............

82

………  نمودار 32-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت دوم (30 اردیبهشت ) ...............

83

………   نمودار 33-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت سوم(14 خرداد ماه) ................

83

………   نمودار 34-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت چهارم(29 خرداد ماه) .............

84

………  نمودار 35-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت پنجم (13 تیرماه ماه) ...............

84

……...  نمودار 36-  روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تاریخهای مختلف کاشت .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 


چکيده

 

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین و نیز بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال 1388 اجرا گردید. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 3 تكرار انجام شد. عامل اصلی شامل 5 تاريخ كاشت (15 ارديبهشت،30 ارديبهشت،14خرداد،29 خرداد و13تيرماه) و عامل فرعی شامل چهار ژنوتیپ ماش(دو رقم پرمحصول منطقه پرتو، گوهر و دو لاين اميدبخش1-6-16 وNM-94 ) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین میانگین عملکرد دانه به میزان 1954 کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت آخر ( 13 تیرماه) بود. اگرچه بین این تاریخ با تاریخ کاشت چهارم (29 خرداد ماه ) اختلاف ناچیز و غیر معنی داری مشاهده شد. در بین ارقام و لاینهای مورد بررسی نیز بیشترین میانگین عملکرد دانه مربوط به لاین امید بخش NM-94 با 1892 کیلوگرم در هکتار و پس از آن رقم گوهر با 1763 کیلوگرم در هکتار بود. در این میان لاین 1-6-16 با 1575 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید کرد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول