دانلود اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش

توضیحات محصول

عنوان

 

چکیده..............................................................................................................................................

1

فصل اول : کليات 

2

مقدمه...............................................................................................................................................

3

1-1حبوبات و اهمیت آنها..............................................................................................................

5

1-2 تاریخچه پیدایش ماش..............................................................................................................

6

1-3منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش............................................................................................

7

1-4خصوصیات مرفولوژیکی ماش..............................................................................................

8

1-5 مشخصات اکولوژیکی وماش................................................................................................

9

1-6نیاز کودی................................................................................................................................

10

1-7عملکرد دانه ............................................................................................................................

10

1-8آفات و امراض .......................................................................................................................

11

1-9عملیات زراعی........................................................................................................................

11

1-10اهمیت و ارزش غذایی ماش.................................................................................................

12

1-11سطح زیرکشت و میزان تولید ماش.....................................................................................

13

1-12ویژگیهای گیاهشناسی ماش..................................................................................................

16

1-13سازگاری ماش......................................................................................................................

16

1-14فیزیولوژی ماش ..................................................................................................................

17

1-15تهیه زمین و کشت ...............................................................................................................

18

1-16نیازآبی .................................................................................................................................

18

1-17نیازکودی .............................................................................................................................

19

1-18تناوب زراعی ......................................................................................................................

19

1-19 آفات و بیماریها ..................................................................................................................

20

1-20برداشت و عملکرد ماش......................................................................................................

21

1-21ارقام ماش در ایران..............................................................................................................

21

1-22مواردمصرف ماش...............................................................................................................

21

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

 

فصل دوم : بررسی منابع

23

2-1تاریخ کاشت و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد………………………………

24

2-2شاخصهای رشد……………………………………………………………

32

فصل سوم : مواد روشها

34

3-1زمان و محل اجرای آزمایش……...………………………………………..

35

3-2خصوصیات اقلیمی منطقه ورامین…………………………………………...

35

3-3مشخصات طرح آزمایشی …………………………………………………

36

3-4اندازه گیری صفات ……...………………………………………………

37

3-5درجه روز رشد……...…………………………………………………..

37

3-6سرعت رشد محصول…………………………………………………….

37

3-7شاخص سطح برگ………...…………………………………………….

38

3-8تجزیه آماری ………...…………………………………………………

38

فصل چهارم : نتايج و بحث

40

4-1تعداد غلاف در بوته …...…………………………………………………...

41

4-2تعداد دانه در غلاف……………..………………………………………….

45

4-3تعداد گره در ساقه اصلی…………..………………………………………...

49

4-4تعداد روز تا رسیدگی…………...…………………………………………..

51

4-5ارتفاع بوته …………...…………………………………………………..

54

4-6وزن هزار دانه…………..………………………………………………

58

4-7عملکرد بیولوژیکی…………..…………………………………………..

61

4-8عملکرددانه…………...…………………………………………………..

65

4-9شاخص برداشت ...………...………………………………………………

69

4-10شاخص سطح برگ…………...………………………………………...

73

4-11درصدپروتئین دانه …………...………………………………………….

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

4-12درجه-روزرشد …………...……………………………………...(GDD)

 

 

4-13سرعت رشد محصول (CGR)……………...…………………………….

81

4-14سرعت رشد نسبی……………...………………………………….(RGR)

85

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات

89

فهرست منابع وماخذ………………………..…………………………………..

91

چکیده انگلیسی…………………..……………………………………………

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان


جدول1-  سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز دردنیا و چند کشور آسیایی....................

14

جدول 2- سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان....................................................

15

جدول  3- تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا......................................

20

جدول 4- خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه محل اجرای طرح.................................................

35

جدول 5- تجزیه واریانس داده ها برای صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف................

41

جدول 6 -تجزیه واریانس صفات تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد روز تا رسیدگی.........................

49

جدول 7- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته و وزن هزار دانه..................................................

56

جدول 8 - تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی .........................................

61

جدول 9- تجزیه واریانس داده ها برای صفات شاخص برداشت و شاخص سطح برگ......................

70

جدول 10- تجزیه واریانس داده ها برای صفات درصد پروتئین دانه و درجه-روز رشد....................

76

جدول 11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ، درجه- روز رشد و عملکرد دانه در تاریخهای کاشت

85

جدول 12- تجزیه واریانس برای سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR).........

87

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان

 

نمودار 1- روند تغییرات تعداد غلاف در بوته در تاریخهای مختلف کاشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)………

42

نمودار 2- مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)…………

43

نمودار 3- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته ارقام ماش در تاریخهای مختلف کاشت……………

44

نمودار 4- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)…….....

45

….  نمودار 5- مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت................

47

نمودار 6- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ...............................

48

نمودار 7- روند تغییرات تعداد گره ساقه اصلی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...........

50

نمودار 8- روند تغییرات تعداد گره در ساقه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت .................................

51

نمودار 9- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...........

53

.نمودار 10- مقایسه میانگین تعداد روز تا رسیدگی در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت).............

53

نمودار 11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ..........................

54

نمودار 12- روند تغییرات ارتفاع بوته ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...............

55

نمودار 13- مقایسه میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)...............................

57

……......   نمودار 14- روند تغییرات  میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش در تاریخهای کاشت.................

58

نمودار 15 - روند تغییرات وزن هزار دانه در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)................

59

نمودار 16- مقایسه میانگین وزن هزار دانه ارقام ماش (میانگین تاریخهای کشت)...................................

60

نمودار 17- روند تغییرات وزن هزار دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ..................................

60

نمودار 18- روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)............

62

… نمودار 19- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیکی ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)............ ...

63

…..    .نمودار20 - روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ...

64

……        نمودار 21-  روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ).

66

         ……......  نمودار 22-  مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)................

67

……...   نمودار 23-  روند تغییرات عملکرد دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ........

68

  نمودار 24-  روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)...............

71

   نمودار 25-  مقایسه میانگین شاخص برداشت ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)........................

72

  نمودار 26-  روند تغییرات شاخص برداشت ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ..............

73

.…  نمودار 27-  روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)........

74

…..   نمودار 28- روند تغییرات درصد پروتئین دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)

77

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار 29-  روند تغییرات درصد پروتئین ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ……………..

 

……...  نمودار 30 -  روند تغییرات درجه- روز رشد در تاریخهای مختلف کاشت ..................................

80

………   نمودار 31- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول (15 اردیبهشت ) ...............

82

………  نمودار 32-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت دوم (30 اردیبهشت ) ...............

83

………   نمودار 33-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت سوم(14 خرداد ماه) ................

83

………   نمودار 34-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت چهارم(29 خرداد ماه) .............

84

………  نمودار 35-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت پنجم (13 تیرماه ماه) ...............

84

……...  نمودار 36-  روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تاریخهای مختلف کاشت .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 


چکيده

 

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین و نیز بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال 1388 اجرا گردید. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 3 تكرار انجام شد. عامل اصلی شامل 5 تاريخ كاشت (15 ارديبهشت،30 ارديبهشت،14خرداد،29 خرداد و13تيرماه) و عامل فرعی شامل چهار ژنوتیپ ماش(دو رقم پرمحصول منطقه پرتو، گوهر و دو لاين اميدبخش1-6-16 وNM-94 ) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین میانگین عملکرد دانه به میزان 1954 کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت آخر ( 13 تیرماه) بود. اگرچه بین این تاریخ با تاریخ کاشت چهارم (29 خرداد ماه ) اختلاف ناچیز و غیر معنی داری مشاهده شد. در بین ارقام و لاینهای مورد بررسی نیز بیشترین میانگین عملکرد دانه مربوط به لاین امید بخش NM-94 با 1892 کیلوگرم در هکتار و پس از آن رقم گوهر با 1763 کیلوگرم در هکتار بود. در این میان لاین 1-6-16 با 1575 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید کرد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول