توليد برق بدون مصرف سوخت

توضیحات محصول

انرژی بيوماس

1_1 مقدمه..............................................................................................................6

2_1 منابع بيوماس ...............................................................................................8

3_1  محصولات انرژي زا......................................................................................8

1_3_1 ضايعات شهري وصنعتی .......................................................................8

2_3_1  ضايعات جامد شهری ............................................................................9

3_3_1  ضايعات مايع.........................................................................................10

4_3_1  فضولات دامی .......................................................................................10

4_1  تکنولوژيهاي تبديل انرژي بيوماس ........................................................10

5_1  فرآيند هاي احتراق مستقيم ...................................................................11

6_1  سيستمهاي احتراق زيست توده سوز با کوره هاي بستر ثابت...........12

7_1   کوره هاي احتراق بستر سيال ( FBC ) ............... ......... ...................14

8_1  فرآيند هاي ترمو شيميايي ....................................................................15

1_8_1  توليد سوختهاي جامد     ...................................................................17

2_8_1  توليد سوختهاي مايع.........................................................................17

3_8_1  انواع راکتورهاي گازي کننده براساس نوع راکتور ........................20

1_3_8_1  راکتور بستر ثابت  ..........................................................................20

2_3_8_1 راکتور بستر سيال...........................................................................21

9_ 1  فرآيندهاي بيوشيميايي ............................................................................22

1_9_1 تخمير بيهوازي براي توليد بيوگاز...........................................................22

2_9_1  توليد بيوگاز از فضولات دامي و پسمانهاي کشاورزي ......................27

3_9_1 توليد بيوگاز از زباله هاي شهري ...........................................................30

4_9_1 تخمير اتانول  ..........................................................................................32

10_1 مقايسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبديل انرژی...................................35

11_1 مقايسه سازگاري فن آوريها با انواع مختلف منابع زيست توده............36

12_1 تبديل بيوماس به الکتريسيته ...................................................................37

1_12_1 نيروگاههاي با موتورهاي احتراقي ........................................................38

2_12_1  نيروگاههاي بيوماس بخاري .................................................................39

3_12_1  نيروگاههاي بيوماس توربين گازي .......................................................41

4_12_1 نيروگاههاي بيوماس سيکل ترکيبي ....................................................41

13_1  بررسي بيوماس از ديدگاه اقتصادي ..........................................................42

14_1 بررسي زيست محيطي منابع بيوماس .....................................................43

 

 

          

 

 فصل دوم:   انرژی جزر ومد

.

1_2  انواع نيروگاههاي جزرومدي .......................................................................44

2_2 نيروگاههاي جزرومدي داراي مخزن .........................................................45

3_2 انواع نيروگاههاي جزر و مدي داراي مخزن .............................................46

1_3_2  يک مخزن براي جزر : ...........................................................................46

2_3_2يک مخزن براي مد : ..............................................................................48

3_3_2 يک مخزن دو طرفه : .............................................................................48

4_3_2  دو مخزن يکي براي جزر و ديگري براي مد : ...................................49

5_3_2 دو مخزن يکي بلند و ديگري کوتاه با سيستم يک طرفه : ............49

4_2  مشخصات نيروگاه جزر و مدي داراي مخزن لارانس ...........................50

5_2 نيروگاههاي جريان جزر و مدي ...............................................................52

1_5_2  مشخصات طرح نيروگاه جريان جزر و مدي تنگه مسينا ............53

6_2  بررسي ايجاد نيروگاههاي جزر ومدي در ايران ..................................53

7_2 بررسي اقتصادي نيروگاههاي جزر و مدي ...........................................55

8_2 بررسي زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي ................................56

9_2 نيروگاههاي جريان دريايي.....................................................................57

 1_9_2 شرايط لازم براي ايجاد تأسيسات جريان دريايي .........................60

2_9_2 تکنولوژيهاي توليد برق از انرژي جريانهاي دريايي .......................60

10_2  بررسي اقتصادي نيروگاههاي جريان دريايي  ......................................63

11_2 بررسي زيست محيطي نيروگاههاي جريان دريايي ...........................63

 

  فصل سوم : انرژی زمين گرمايی

1_3 مقدمه....................................................................................................................65

2_3 منبع حرارتی و مناطق مهم زمين گرمايي جهان و ايران....................66

 3_3 انواع منابع زمين گرمايي ........................................................................70

1_3_3 منابع هيدروترمال.................................................................................71

 2_3_3 منابع لايه هاي تحت فشار  ............................................................72

3_3_3 تخته سنگهاي خشک و داغ .............................................................74

4_3_3 توده هاي مذاب ....................................................................................78

4-3 موارد کاربرد انرژي زمين گرمايي ...........................................................78

5_3 کاربردهاي مستقيم انرژي زمين گرمايي ..............................................79

6_3 موارد کاربرد ...............................................................................................80

1_6_3 استفاده هاي گرمايشي : .....................................................................80

2_6_3 کاربردهاي کشاورزي : .........................................................................82

3_6_3  کاربردهاي صنعتي : ..........................................................................84

7_3  پمپ حرارتي زمين گرمايي : .................................................................84

8_3 بررسي اقتصادي کاربرد مستقيم انرژي زمين گرمايي ..........................85

9_3 استفاده مستقيم از انرژي زمين گرمايي در ايران....................................87

10_3 استفاده از انرژي زمين گرمايي براي توليد نيروي برق .........................89

11_3 انواع نيروگاههاي زمين گرمايي .................................................................90

1_11_3 نيروگاههاي بخار خشک.........................................................................90

2_11_3 نيروگاههاي بخار انبساط آني ..............................................................92

3_11_3 نيروگاههاي سيکل دو مداره : ............................................................94

4_11_3 نيروگاههاي با توربين تفکيک دوراني : .............................................96

5_11_3 نيروگاههاي سيکل ترکيبي : ...............................................................97

12_3 بررسي اقتصادي انرژي زمين گرمايي براي توليد برق ........................98

1_12_3  هزينه سرمايه گذاري : .......................................................................98

13_3 بررسي نيروگاه 100 مگاواتي زمين گرمايي مشکين شهر ..................99  

2_12_3 هزينه تعميرات و نگهداري و بهره برداري : .....................................99

1_13_3 بررسي اقتصادي نيروگاه زمين گرمايي مشکين شهر....................100

14_3 بررسي اثرات زيست محيطي استفاده از انرژي زمين گرمايي..........102

منابع ....................................................................................................................106

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول