تأثیرحاکمیت شرکتی برساختارسرمایه

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تأثیرحاکمیت شرکتی برساختارسرمایه

چکیده مقاله:

در این تحقیق، رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. دوره زمانی تحقیق، سال 1384 تا سال 1389 را شامل می شود. داده هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، مربوط به 68 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشند که به روش مرحله ای هدفمند (حذفی سیستماتیک) انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داه هابا استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد مدل اثرات تصادفی انجام شد. متغیر وابسته تحقیق، ساختار سرمایه یعنی نسبت کل بدهی بر جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها می باشد. متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره و جدایی مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره می باشند. همچنین تأثیر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت شامل مالکیت مدیتی و سرمایه گذاری نهایی نیز بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل اندازه شرکت و سود آوری (بازده دارایی ها) می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند. در حالی که متغیر کنترلی سودآوری به طور معناداری رابطه منفی با ساختار سرمایه دارد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول