تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذار در مورد کسب اطلاعات و رفتار تجاری شواهدی در مورد تبادلات سلف چین

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذار در مورد کسب اطلاعات و رفتار تجاری شواهدی در مورد تبادلات سلف چین

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر رابطه بین کسب اطلاعات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار زنجان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی و همچنین از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار زنجان است. از روش نمونه گیری طبقه بندی شده (در دسترس) برای انتخاب نمونه استفاده شده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه و در نهایت 392 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل و رگرسیون با نرم افزار اس پی اس بهره گرفته شد. جهت پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ تمامی گویه های دارای مقدار عددی بالاتر از 0/7 بود و مناسب بودند. از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف، توزیع داده ها، نرمال محاسبه گردید. نتایج ضریب رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر رابطه بین کسب اطلاعات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار زنجان تاثیر معناداری دارند. همچنین ابعاد ویژگی های شخصیتی شامل: برونگرایی، گشودگی به تجربه، روان رنجوری، وظیفه شناسی و توافق پذیری در قالب فرضیات فرعی و با روش تحلیل مسیر بر رابطه بین کسب اطلاعات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران تاثیرگذار بودند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول