تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) در اداره مدرسه در متون چه چیزهایی بیان شده است

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) در اداره مدرسه در متون چه چیزهایی بیان شده است

خلاصه

استفادهازفناوریاطلاعاتدرمدیریتآموزشیبهسرعتباتوجهبهکاراییواثربخشیآنافزایشیافتهاست.درمراحلاولیهتوسعه آن،هدفاصلیو مورد استفادهمدیریتسیستمهایاطلاعات (MIS) بهبودبهرهوریفعالیتهایدفترمدرسهبود.و برایذخیرهاطلاعاتدانشآموزوپرسنلمورداستفادهقرارمی گرفت. بیشترینتوجهتمرکز دروروداطلاعاتوجمع آوری اطلاعات،بجایانتقالدادههاوتجزیهوتحلیل آنها بود.

ارزشمدیریتاطلاعاتدرطولمراحلادغامآنشناختهمی شد. بررسیکلیمتون،تاثیرمثبتازMISدرادارهمدرسهومدیریتازجملهدسترسیبهتربهاطلاعات،اداره ایکارآمدتر،استفادهبیشترازمنابعمدرسه،کاهشحجمکار،مدیریتزمانبهتروبهبودکیفیتگزارش ها برجستهشدهاست.برخیازبازدارندهها دراستفادهازMISدرمتونهستند اما محسوسمی باشند. دراینمیانبیشازهرچیزکمبودوقت،عدماعتمادبهنفسومهارت،فقدانآموزش،عدمحمایتمدیریتارشد،وعدمپشتیبانیفنی به چشم می آید. MISمیتواندبرایمدیرانومعلماناطلاعاتموردنیازبرایبرنامهریزیآگاهانه،سیاستگذاریوارزیابی رافراهمکند.

MISمدیریتمدرسهدرزمینههایرهبری،تصمیمگیری،حجمکار،مدیریتمنابعانسانی،ارتباطات،مسئولیت،وبرنامهریزیرا تغییردادهاست.اینسیستم هامیتوانندبه مدیرمدرسهدرتعییناهدافمدرسه،تدوینبرنامههایاستراتژیک،توزیعمنابع،وارزیابیعملکردکارکنانوهمچنینموفقیتسازمانیکمککنند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول