تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

چکیده فارسی

هدف - هدف از این مطالعه ایجاد و گسترش ادبیات گرایش بازار از طریق بررسی تاثیر ابعاد فرعی(زیر ابعاد) گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد مالی و غیر مالی در حوزه بخش دولتی محلی است.

طرح / روش / رویکرد – همگام با مطالعات قبلی در مورد گرایش بازار، یک  طرح پژوهشی کمی به تصویب رسید. جمع¬آوری داده ها از طریق بررسی از طریق پست الکترونیکی یک نمونه از یک سازمان محلی پرتغالی دولتی (اعضای هیئت مدیره اجرایی شهرداری) انجام شد. مدل سازی معادله ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط فرض شده مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها - شش تا از 12 فرضیه حمایت شدند. در مورد زیرمجموعه های گرایش بازار خارجی، این مطالعه نشان می¬دهد که انتشار و پاسخ گویی به اطلاعات خارجی به شدت بر عملکرد غیر مالی تاثیر می¬گذارد. در مقابل، نسل اطلاعات خارجی و پاسخگویی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. با توجه به گرایش بازار داخلی، نتایج نشان دهنده تاثیر کمتر ابعاد فرعی مختلف بر عملکرد است. به طور خاص، تنها بعدی که بر عملکرد سازمانی (مالی و غیر مالی) تاثیرمثبت می¬گذارد تولید اطلاعات داخلی است. این امر بر نیاز به تقویت انتشار اطلاعات داخلی و پاسخگویی به منظور ارتقاء عملکرد سازمانی تاکید می¬کند.

 

ابتکار / ارزش - این مقاله، یافته¬های اصیل و منحصر به فردی ارائه می¬دهد و با توجه به دانش نویسندگان، این تحقیق یکی از چند مطالعه ای است که به نقش ابعاد فرعی گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در بخش دولتی محلی می¬پردازد.یافته¬های این مطالعه بر تاکید های اخیر در مورد رویکردهای مجزای (داخلی و خارجی) بهگرایش بازار-عملکرد افزوده است.

چکیده لاتین

Purpose – This study aims to build on and extend the literature of market orientation by examining the impact of sub-dimensions of both internal and external market orientation on financial and non-financial performance in the local public sector context.

 

Design/methodology/approach – In line with previous studies on market orientation, a quantitative research design was adopted. The data collection was performed through a mail survey of a sample of local Portuguese public organisations (municipality executive board members). Structural equation modelling was used as a means to analyse the hypothesised relationships.

 

Findings – Six out of 12 hypotheses are supported. Concerning the sub-components of external market orientation, the study finds that the dissemination and responsiveness of external information impacts strongly on non-financial performance. In turn, external information generation and responsiveness impacts positively on financial performance. With respect to internal market orientation, results revealed a lower impact of different sub-dimensions on performance. Specifically, the only dimension that impacts positively on organisational performance (financial and non-financial) is internal information generation. This reinforces the view that there is a need to strengthen internal information dissemination and responsiveness to enhance organisational performance.

 

Originality/value – This paper offers original and unique findings and to the best of the authors' knowledge this research is one of the few studies addressing the role of internal and external sub-dimensions of market orientation on performance in the local public sector. The findings of this study add weight to the recent emphasis on disaggregate approaches to (internal and external) market orientation-performance link.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول