تاثیر ارتقاء فروش و و نام تجاری محصول بر عملکرد شرکت مطالعه موردی AIICO بیمه PLC نیجریه

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :تاثیر ارتقاء فروش و و نام تجاری محصول بر عملکرد شرکت مطالعه موردی AIICO بیمه PLC نیجریه

چکیده

تاثیرنامتجاری محصول وارتقاءفروش بررشدسازمان همواره جایگاه خودرادرصنعت بیمه داشته است زیرا رشداین صنعت عمدتابه موفقیت نام تجاری خوب محصول وارتقاءفروش گره خورده است. بااین حال،عملکردسازمانی وافزایش سودودرآمدباید بامحتواهم سو باشد. نظرسنجی ازشرکتهای بیمه باید مدنظرقرار گیرداماباتوجه به تعدادزیادیازاپراتورها،نویسنده هاتنهایک نمونه موردی از  AIICO بیمهPLCانجام دادندکه خروجی فروش بزرگتری داشت وتعدادخوبی ازشعب را در سراسرکشوردر بر می گرفت. AIICO حدود 300 شعب هدرنیجریهو 1000 شعبه در سراسرجهان دارد.امالاگوسبهعنوانمحلپایهانتخاب شد که دفتر مرکزی مالی و مرکز اصل یک سبوکارنیجریهانتخاب شده است. تعداد 60 پرسشنامه بررسی زمینهای توزیع شد درحالیکه 14 تای آنها تصحیح شدند. داده های جمعآوریوبااستفادهازروشآزمونمجذور كاي(x 2) تجزیه وتحلیل شد. ازاینرو،نتیجه گیری ماازیافته هانشان میدهدکه نامتجاری محصول وارتقاءفروش بررشدسازمانی تاثیرمیگذارد.

واژه هاي كليدي: خسارتمالی؛آموزش؛روابط کا رمندی؛توسعه حرفه؛ HRM.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول