پیامدهای تغییرات در تامین بودجه دانشگاه های دولتی در اعمال ابزارهای مدیریت مالی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :پیامدهای تغییرات در تامین بودجه دانشگاه های دولتی در اعمال ابزارهای مدیریت مالی

چكيده   :

با تصويب قانون ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برنامه چهارم توسعه، لزوم تغييرات اساسـي در نظـام مـديريت دانشگاهي ايران قطعي شده است. مهمترين بخش اين تغييرات مربوط به نظام مالي دانشگاه است(ماده10 قـانون اهـداف، وظايف و تشكيلات وزارت عتف و ماده 49 قانون برنامه چهارم). در برنامه چهارم، دانشگاهها در راستاي اجـراي مـاده 49، ملزم به تهيه بودجه عملياتي به منظور دستيابي به بهاي تمام شده فعاليتهاي آموزشـي و پژوهشـي و تعيـين هزينـه سـرانه دانشجو به منظور دريافت سهم بودجه دولتي خود از بودجه عمومي هستند . با اين ترتيب، با در نظـر گـرفتن مـوارد فـوق و همچنين بند22 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور مبني بر تبديل نظام بودجـه ريـزي كشـور بـه بودجـه ريـزي عملياتي، تغيير در نظام بودجهريزي دانشگاهها و بازنگري و تحول اساسي در سيستم بودجه بنـدي موجـود، بـيش از پـيش ضروري مي نمايد. چالش اصلي اين تحول آن است كه قبل ازشكل گيري ساختارهاي مناسب مـديريت مـالي عمليـاتي و آمادگي واحدهاي دانشگاهي، تغييرات ساختاري درسطح دولتي آغاز شده است. دانشگاهها در تعريف عملكردهاي آموزشـي، پژوهشي و خدماتي و تدارك ابزارهاي اندازه گيري « اهداف و دستاوردهاي دانشگاهي» با مسـائل و مشـكلات عديـده اي دست به گريبان هستند. براي مديران دانشگاهي سئوالات زيادي مطرح است. ازجمله اينكه ارتباط بين درجه دسـتيابي بـه اين اهداف با تصميمات مربوط به تخصيص منـابع چگونـه اسـت؟ شـاخص هـاي عملكـردي فعاليتهـاي گونـاگون درون دانشگاهي چه مي تواند باشد؟ معيار انتخاب اين شاخص هاي عملكردي چيست؟ چه راهكارهايي براي مقابله بـا دشـواري هاي تعريف شاخص ها در حوزه آموزش و پژوهش وجود دارد؟ و درنهايت تخصيص منـابع درون دانشـگاهي چگونـه مـي تواند باشد؟ در اين مقاله به موارد فوق پرداخته شده و پس از بررسي تجربه هاي ساير كشورها در بكارگيري شاخص هـاي عملكردي در آموزش عالي، چالش هاي تدوين و بكارگيري شاخص هاي عملكردي براي بودجه ريزي عمليـاتي در داخـل دانشگاه هاي دولتي كشورمان بررسي گرديده است. همچنين راهكارها و پيشنهادهايي كاربردي به منظور تدوين و اسـتفاده از شاخص هاي عملكردي دانشگاهي به منظور سازگاري با نظام هاي سه گانه بودجه ريزي، مـديريت مـالي و حسـابداري ارائه مي گردد. واژه هاي كليدي: بودجه ريزي عملياتي، دانشگاه، شاخص هاي عملكردي

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول