بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکی ( (e-CRMبر روی وفاداري مشتريان

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکی  ( (e-CRMبر روی وفاداري مشتريان

چکيده 

هدفاز اين مطالعهارزيابيتاثيرمديريت ارتباط الکترونيک با مشتري درايجادوفاداري مشترياندرسايت پارس مديرمي باشد. اينمطالعهبهروشتوصيفياندازه گيريانجام شده است.نمونه گيريبا170مشتريانجام شد. براي انجاماين مطالعهازدوپرسشنامهمحقق ایجاد شده توسطاستفاده شدکه توسطمحققان وآلفاي کرونباخمورد تاييدقرار گرفته است.محاسبات انجام شده با روش آلفا کرونباخ براي پرسشنامه e-CRM برابر 709/0و براي پرسشنامه, و برای پرسشنامه وفاداري مشتري832/0 به تأييد رسيده است. نتايج تحقيقاتبااستفادهازدو روشهمبستگي ورگرسيون نشاندهنده آن استکهکدامعواملدر جهت ارتقايe-CRMدرموسسه خزر پارس مديرموثر وکدام يک بي تاثيرمي باشند. تجزيهوتحليلنتايج به دست آمدهنشاندهنده آناستکهپياده سازيe-CRM از لحاظ آماريرابطه مثبتمعني داريبا عواملوفاداري مشترياندارد. مديراين شرکتميتواندبراياجرايبهينهe-CRM  از نتايج اين تحقيق استفاده نمايدونيزمي تواند آن رابافرهنگ ايرانيمطابقتداده و وفاداريبيشتر مشتريان رابه همراه داشته باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول