بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عزت نفس مدیران

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عزت نفس مدیران

خلاصه مقاله: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عزت نفس مدیران در سازمانهای دولتی شهر زاهدان انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه مدیران زن و مرد سازمانهای دولتی شهر زاهدان است که تعداد آنها ۴۰۰ نفر می باشد. از این تعداد ۱۹۷ نفر به روش کوکران انتخاب شدند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی متغیر سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته با ۴ مؤلفه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و بر ای بررسی متغیر عزت نفس از پرسشنامه محقق ساخته با ۳ مؤلفه تنفر از خود، شک و تردید در باره خود و تأئید خود استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن و رگرسیون گام به گام و روش لگ خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران سازمانهای دولتی شهر زاهدان از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردارند. همچنین در پی بررسی ر ابطه سرمایه اجتماعی که شامل ۴ مؤلفه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنیگ است با عزیت نفس مدیران این نتیجه حاصل شده است که بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با عز ت نفس، رابطه معنی داری وجود دارد و مؤلفه های (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) سرمایه اجتماعی می توانند عزت نفس مدیران را پیش بینی کنند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول