بررسی اثرات تعهد شغلی، محیط کارو یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسی اثرات تعهد شغلی، محیط کارو یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی

خلاصه مقاله: زمینه و هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تعهد شغلی کارمند، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی درداروسازی شهردارو می باشد.روش شناسی : این تحقیق از حیث نوع و ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر نتیجه ، کاربردی می باشد و از لحاظ نوعداده ها ، کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۳۶۰ نفر از کارشناسان و مدیران داروسازی شهردارو میباشد کهبراساس نمونه گیری تصادفی ، ۱۸۷ نفر با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزارمورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد شامل ۲۲ سوال می باشد که سوالات ۶-۱ به بررسی تعهد شغلی کارمند، سوالات ۱۶-۷ به بررسی محیط کار و سوالات ۲۲-۱۷ به بررسی متغیرهای مربوط به یادگیری سازمانی می پردازد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی استفاده گردید و سپس برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریبآلفای کرونباخ و ضریب پایایی بالاتر از ۷/۰ تایید شد . دادهها توسط نرم افزار spss و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی ابتد از آزمونکلموگروف اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن داده ها و آزمون KMO برای بررسی کفایت نمونه گیری استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی بیشترین تاثیر را داشته و تعهد شغلی کارمندبر تعهد سازمانی کمترین تاثیر را داشته است که این روابط در سطح آلفای۰۵/۰ معنی دار است.نتیجه گیری : نتایج این تحقیق می تواند در راستای شناسخت راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای تعهدسازمانی در شرکت-های تولیدی مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر در این زمینه را فراهم نماید.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول