آیا مالکیت صندوق های سرمایه گذار ی مشترک بر کیفیت گزارشگری مالی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :آیا مالکیت صندوق های سرمایه گذار ی مشترک بر کیفیت گزارشگری مالی

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مالکیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر کیفیت گزارشگری مالی با توجه به نوعاظهارنظر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق شرکتهایی که بینسالهای 1386 تا 1392 (دوره هفت ساله) بودند مورد برر سی قرار گرفتند. نمونه آماری با توجه به معیارهای تعریف شدهپس از ا ستفاده از حذف سی ستماتیک شامل 83 شرکت میبا شد که مورد مطالعه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل رگر سیون لوج ستیک ا ستفاده شده ا ست. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین ملکیت صندوق هایسرمایه گذاری مشترک و کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش وقوع حسابرسی نعدیل شده است که این رابطه در شرکت هایکه درصدی مالکیت دولتی دارند بیشتر از شرکت هایی است که اصولاً دولتی هستند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول