اهمیت ساختار سازمانی در پذیرش نوآوری ها

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :اهمیت ساختار سازمانی در پذیرش نوآوری ها

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و نوآوري كارشناسان ستادي سازمان تربيت بدني كشور بود. جامعه آماري اين تحقيق را كليه كارشناسان ستادي سازمان تربيت بدني تشكيل داد كه 160 نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي بعنوان نمونه آماري اين تحقيق انتخاب شدهاند. روش تحقيق از نوع همبستگي و ابزار اندازهگيري شامل سه پرسشنامه ويژگيهاي فردي، پرسشنامه ساختار سازماني (1987 (و پرسشنامه استانداردشده نوآوري پاتچن و فيفر (1986 (بود. اعتبار صوري و محتوايي ابزار ٢ رابينز به همت متخصصان بررسي شده و پايايي مربوط به پرسشنامههاي ساختار سازماني و نوآوري نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 78.0 و 73.0 بهدست آمد. تجزيه و تحليل دادهها نشان داد كه بين ساختار سازماني و نوآوري كارشناسان ستادي رابطه معنيداري وجود داشت (011.0= p .(بين پيچيدگي و نوآوري كارشناسان ستادي رابطه معنيداري مشاهده نشد (053.0= p .(بين رسميت و نوآوري كارشناسان ستادي رابطه معنيدار وجود داشت (00.0= p .(بين تمركز و نوآوري كارشناسان ستادي رابطه معنيدار وجود داشت (02.0= p .(بين سطح تحصيلات و نوآوري كارشناسان ستادي رابطه معنيدار وجود داشت و در نهايت، بين جنسيت و سابقه خدمت با نوآوري كارشناسان رابطه معنيداري مشاهده نشد. يافتههاي تحقيق بيانگر اين است كه دو مؤلفه رسميت و تمركز با نوآوري كارشناسان رابطه عكس دارد و جنسيت و ميزان سابقه خدمت كارشناسان عاملي براي اولويتبندي يا گزينش آنها جهت كسب ايدههاي نو محسوب نميشود.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول