ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی

مقدمه 

سازمانهابطور مداومدرجستجویآن هستند تا شیوه ای پیدا کنند تا از طریق آن بتوانند کارکنان خود را حفظ کنند، زیرا تغییر شغل داوطلبانهمنجر بهایجاد مجموعه ای از هزینههایقابلتوجه برای سازمانمی شود. هرکارمندی کهشرکت را ترک کند،برای آن شرکت هزینههایاستخدامبرای یافتن فردجایگزین،هزینههایازدسترفتهبهره وری باتوجهبهموقعیتخالی وهزینههایآموزشیموردنیازبرایآموزشاستخدامجدیدبوجودمی آید. تحلیلگرانتخمینزدهاند درمشاغلیکهدستمزد آنها در هر سال  زیر 50.000 دلارمی باشد، هزینهترک شغلداوطلبانهبهازایهرکارمندحدود 20٪ازحقوقودستمزدسالانهکارکنانمی باشد (لوکاس، 2012). بااینحال،هنگامی کهترک شغلاجراییمیشود،هزینهبهطرزچشمگیریافزایش می یابد و تقریباتا 213٪ازحقوقودستمزدیک کارمند می شود 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول