اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه

توضیحات محصول

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ...............................................................................................                    1    

1-1-مقدمه                                               2

2-1-تعاريف و اصطلاحات                                    7

دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه...........................                  10

1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي                         11

2-2-انواع طراحيها                                      14

3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست 15

1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري                15

2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست                       17

3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي                  17

4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست                  18

5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني                     19

6-3-2-ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري                19

7-3-2-ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه               20

8-3-2-ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري      21

9-3-2-ارتباط بهينگي و ايمني                            23

10-3-2-ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست 24

 

فصل سوم :انواع پستها........................................................................................                     26

1-3-تقسيم بندي پستها بر اساس سطح ولتاژ                 27

2-3-تقسيم بندي پستها بر اساس وظيفه اي كه در شبكه دارند 27

3-3-تقسيم بندي پستها از نظر نحوه نصب                   28

1-3-3- انواع پستهاي باز                                28

2-3-3-انواع پستهاي بسته                                29

3-3-3-پستهاي تركيبي                                    29

4-3-3-پستهاي سيار                                      29

4-3-انواع پستها از نظر آرايش شينه بندي                 29

1-4-3-مزايا و معايب آرايشهاي مختلف شينه بندي           31

1-1-4-3-شينه ساده                                      31

2-1-4-3-شينه اصلي و فرعي                               32

3-1-4-3-شينه دوبل                                      34

4-1-4-3-شينه دوبل اصلي با شينه فرعي                    35

5-1-4-3-شينه دوبل دوكليدي                              36

6-1-4-3-شينه يك ونيم كليدي                             36

7-1-4-3-شينه حلقوي                                     37

2-4-3- بررسي مقايسه اي براي انتخاب شينه بندي بهينه[9]  39

3-4-3-نگاه آماري به وضعيت شينه بندي هاي موجود در پست هاي 230و400كيلوولت ايران                                                  43

4-4-3-آرايش پيشنهادي براي شينه بندي پستها              44

 

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمايي تجهيزات............................................. 45

1-4-انتخاب محل پست                                     46

2-4-جانمايي تجهيزات پست                                49

1-2-4-تاثير نوع شينه ها و سكسيونرها در آرايش فيزيكي تجهيزات   52

2-2-4-ترتيب و نحوه نصب تجهيزات                         54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده هاي ارتباطي           55

 

 

فصل پنجم:انتخاب تجهيزات پست..........................................................................                                     57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت                          58

2-1-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور قدرت         59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت                          60

2-2-1-5-سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتور                 62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور                            64

4-2-1-5-توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور             64

5-2-1-5-ولتاژ نامي سيم پيچ                             65    

6-2-1-5-نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري            65

7-2-1-5-تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر                   66

8-2-1-5-تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي           67

9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها                67

10-2-1-5-تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال       68

11-2-1-5-ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن وسيم پيچ    68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه           68

13-2-1-5-ميزان مجاز صدا                                69

14-2-1-5-مقادير جريانهاي اتصال كوتاه سيستم             69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور                    70

16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف        70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جريان                         70

1-2-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورجريان   71

2-2-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتورجريان         72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجريان                         72

2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سيستم                           73

3-2-2-5-سطوح عايقي                                     74

4-2-2-5-فاصله خزشي مقره                                74

5-2-2-5-جريان نامي اوليه                               74

6-2-2-5-جريان نامي ثانويه                              75

7-2-2-5-نسبت تبديل                                     75

8-2-2-5-جريان نامي حرارتي كوتاه مدت                    76

9-2-2-5-جريان نامي دايمي حرارتي                        76

10-2-2-5-محدوديت افزايش درجه حرارت                     76

11-2-2-5-ظرفيت نامي خروجي                              77

12-2-2-5-كلاس دقت                                       77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                         80

1-3-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ  80

2-3-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور ولتاژ        81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ                         81

2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سيستم                           83

3-2-3-5-سطوح عايقي                                     84

4-2-3-5-فاصله خزشي مقره                                84

5-2-3-5-ولتاژ نامي ثانويه                              84

6-2-3-5-ضريب ولتاژ نامي [9]                            85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازني          86

8-2-3-5-محدوديت افزايش درجه حرارت                      87

9-2-3-5-ظرفيت خروجي                                    88

10-2-3-5-كلاس دقت[22]                                   88

4-5-انتخاب  ترانسفورماتور زمين- كمكي                   89

1-4-5-اطلاعات مورد نياز جهت  ترانسفورماتورزمين-كمكي[14] 89

2-4-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور زمين-كمكي    90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمين –كمكي                   92

2-2-4-5-سيستم خنك كننده                                92

3-2-4-5-ظرفيت نامي                                     92

4-2-4-5-مقدار نامي ولتاژ سيم پيچ ها                    93

5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها                        93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9]                               94

7-2-4-5-استقامت عايقي بوشينگ ها و ترمينال هاي فاز و نقطه صفر سيم پيچ اوليه                                                  94

8-2-4-5-افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت      95

9-2-4-5-افزايش دماي مجاز                               95

10-2-4-5-تپ چنجر                                       96

11-2-4-5-فاصله خزشي بوشينگها                           96

12-2-4-5-سطح صدا                                       97

13-2-4-5-ترمينال بندي طرف اوليه وثانويه                97

5-5-انتخاب كليد قدرت                                   97

1-5-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه كليد قدرت      98

2-5-5-معيارهاي انتخاب بهينه كليد قدرت                 100

1-2-5-5-نوع كليد                                      100

2-2-5-5-نوع مكانيسم قطع و وصل                         101

3-2-5-5-ولتاژ نامي                                    104

4-2-5-5-سطوح عايقي نامي                               104

5-2-5-5-جريان نامي                                    104

6-2-5-5-جريان نامي قطع اتصال كوتاه                    105

7-2-5-5-جريان نامي قطع شارژ خط                        106

8-2-5-5-جريان نامي قطع بار اندوكتيو                   106

9-2-5-5-ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم                    106

10-2-5-5-جريان نامي اتصال كوتاه وصل                   107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه                    107

12-2-5-5-زمان قطع نامي                                107

6-5-سكسيونر و تيغه زمين                               108

1-6-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه سكسيونر       109

2-6-5-معيارهاي انتخاب بهينه سكسيونر                   109

1-2-6-5-نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين                  109

2-2-6-5-نوع مكانيسم عملكرد                            110

3-2-6-5-ولتاژ نامي                                    111

4-2-6-5-سطوح عايقي نامي                               112

5-2-6-5-جريان نامي (فقط براي سكسيونر)                 112

6-2-6-5-جريان نامي اتصال كوتاه                        112

7-2-6-5-جريان نامي وصل اتصال كوتاه(فقط براي تيغه هاي زمين)    113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جريان اتصال كوتاه               113

9-2-6-5-نيروي مكانيكي نامي ترمينالها                  113

 

فصل ششم : سيستمهاي حفاظتي پست...............................................................                                               114

1-6-سيستم زمين                                        115

1-1-6-اطلاعات موردنياز براي طراحي سيستم زمين           116

2-1-6-آزمونهاي زمين پست                               118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهاي سيستم زمين                120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهميت در طراحي بهينه سيستم زمين 122

1-4-1-6-انتخاب هادي زمين و ميله هاي زمين              122

2-4-1-6-اتصال تجهيزات به زمين                         122

3-4-1-6-محاسبه جريان اتصال كوتاه وحداكثرجريان شبكه زمين 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالي ونقاط خطرناك                     125

5-4-1-6-تداخل با كبلهاي مخابراتي و كنترل              126

6-4-1-6-اتصال زمين سيستم تغذيه فشار ضعيف              126

5-1-6-نصب سيستم زمين                                  126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحي                            128

2-6-سيستم حفاظت از صاعقه                              136

1-2-6-سيستم حفاظت از صاعقه                            138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نياز جهت طراحي سيستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سيستم حفاظتي پست با استفاده از روش الكتريكي-هندسي[9]  139

3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست               141

4-1-2-6-امپدانس موجي                                  141

5-1-2-6-محاسبه جريان بحراني وفاصله جذب بحراني S     141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هاديهاي حفاظتي                  142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هايي كه در خارج از سطح محاط

دو هادي حفاظتي فرود مي آيند                           144

8-1-2-6- استقامت مكانيكي وحرارتي هاديهاي حفاظتي و ميله هاي برقگير  147                                                        

2-2-6-برقگير و محل نصب آن                             148

1-2-2-6-انواع برقگير[18]                              148

2-2-2-6-مقايسه اجمالي بين برقگيرهاي ZnO و برقگيرهاي مرسوم 150

3-2-2-6-محل نصب برقگير                                150

3-6-سيستم حفاظتي و رله گذاري                          152

1-3-6-اصول اساسي در رله گذاري حفاظتي                  153

2-3-6-سيستمهاي حفاظتي معمول[9]                        153

3-3-6-معيارهاي طراحي بهينه سيستم حفاظت ورله گذاري     160

1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال                             161

2-3-3-6-حفاظت شينه                                    165

3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور                           167

 

فصل هفتم:نمونه طراحي....................................................................................                        172

1-7-مشخصات مفروض براي پست                             173

2-7-انتخاب تجهيزات                                    174

3-7-طراحي سيستمهاي                                    187

4-7-روش قدم به قدم طراحي جانمايي تجهيزات              190

 

فصل هشتم: بهره برداري ...................................................................................                              195

1-8-مشخصات فني پست مذكور                              196

2-8-طريقه بهره برداري                                 199

3-8-دستورالعمل عملياتي و و بهره برداري پست هاي انتقال و فوق توزيع  202

4-8-دستورالعمل بازديد اپراتور از برخي از تجهيزات پست  214

5-8-قواعد اساسي ايمني                                 215

 

پيوستها...............................................................................................................   217

پيوست 1:سيستم آلارمهاي حفاظتي                          218

پيوست 2: نقشه هاي سيستم هاي حفاظتي و ارتينگ و ...     226

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول