ادراک کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :ادراک کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف ادراک کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری و ارائه آموزش در ارتباط با برنامه ریزی اضطراری در محل کار یکی از بیمارستان های شهر کرمانشاه صورت گرفت. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بود. روش انجام پژوهش توصیفی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان یکی از بیمارستان های شهر کرمانشاه بود. تعداد جامعه آماری این پژوهش 150نفر و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. که برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشاهده شد که بین ادراک کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری و ارائه آموزش با برنامه ریزی اضطراری در محل کار رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین عملکرد کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری و ارائه آموزش با برنامه ریزی اضطراری در محل کار رابطه معناداری وجود داشت و بین دانش کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری و ارائه آموزش با برنامه ریزی اضطراری در محل کار رابطه معناداری وجود داشت.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول