اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده ، دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده ، دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری

مختصری از مقاله :

هدف این بررسی  مطرح کردن و آزمودن نقش ترکیبی ریسک درک شده  دانش عینی و اطمینان به عنوان تعدیل کننده ها در رابطه ی رضایت و وفاداری است .

طرح / روش شناسی / شیوه : مولفان  از داده های بررسی ۳۸۷ مصرف کننده  در یک زمینه ی غذایی  استفاده کردند . یک شیوه ی مدل سازی معادله ای ساختاری () برای تحلیل تعیین کننده با ساخت های پنهان برای آزمودن فرضیه استفاده شده است .

یافته ها : ریسک درک شده  مانعی در ایجاد صداقت با یک تاثیر تعدیل کنندگی منفی بر رابطه رضایت  و وفاداری می باشد . در هرحال  زمانی که دانش عینی و اطمینان افزایش می یابد  این رابطه صداقت – وفاداری محکم تر می شود .

محدودیت ها / مفاهیم پژوهشی : مقصود و زمینه  به یک رسته ی تولید در یک بازار محدود می شوند .  به علاوه تعدیل کننده ها ی دیگر (مثل موقعیت و دوجنبه ای بودن ) را نیز می توان به آن افزود.ماهیت علیت  به علت استفاده از طرح بررسی مشکل ساز است.

مفاهیم عملی: ادارکی مشتری  براساس رضایتمندی  برای حفظ وفاداری مشتری به ویژه در موقعیت های ریسک درک شده بسیار بالا و عدم اطمینان  کافی نیست . استراتژی های بازاریابی  که ریسک های مشتری را کم کرده  اطمینان آنها را محکم می کند و دانش های مربوطه را به آنها آموزش می دهد  می توانند استراتژی های موثری برای افزایش وفاداری آنها باشند.

اصالت / ارزش: این بررسی  شکاف های زیادی دارد در مطبوعات حاضر  پر می کند . نخست اینکه  برخی از کاستی های بررسی قبلی تعدیل کننده ها در رابطه ی رضایت – وفاداری  از طریق آزمایش نقش ترکیبی سه تعدیل کنندهی مهم  تسلط می یابد . دوم  این بررسی اثر تعدیل کننده ی دانش عینی را پیشنهاد می کنند  این مقاله برای یک اثر مثبت تعدیل کننده دانش عینی در این رابطه  بحث کرده و آن را تصدیق می کند . در نهایت  این بررسی از برای تحلیل تعدیل کننده با ساخت های پنهان استفاده می کند.

کلید واژه ها : رضایت مشتری – وفاداری مشتری-  ریسک درک شده-  دانش عینی  اطمینان.

چکیده انگلیسی مقاله :

PurposeThis study aims to discuss and test the combined role of perceived risk, objective knowledge and certainty as moderators in the satisfactionloyalty relationship.

Design/methodology/approachThe authors use survey data of 387 Vietnamese consumers in a food context. A structural equation modeling)SEM) approach for moderator analysis with latent constructs is used to test the hypotheses.

FindingsPerceived risk is a barrier in the forming of loyalty with a negative moderating effect on the satisfaction-loyalty relationship. However, the satisfaction-loyalty relationship is stronger when objective knowledge and certainty increase.

Research limitations/implications– The  object  and  setting  are  limited  to  one  product  category  in  one  market.  In  addition,  other  moderators)e.g. situation and ambivalence) can be added. The nature of causality is problematic due to the use of survey design.

Practical implications- Customer management based on satisfaction is not sufficient to keep customers’ loyalty, especially in the situations of highly perceived risk and uncertainty. Marketing strategies, which reduce consumers’ risks, consolidate their confidence and educate them with relevant knowledge, may be effective strategies to increase their loyalty.

Originality/valueThe study fills several gaps in the present literature. First, it overcomes some shortcomings of previous studies of moderators in the satisfaction-loyalty relationship by testing the combined role of three important moderators. Second, it tests the moderator effect of objecti

Ve knowledge  and  adds  an  extra  explanation  to  previous  studies.  While  some  previous  studies  suggest  a  negative  moderator  effect  of  subjective knowledge,  this  paper  argues  for  and  confirms  a  positive  moderator  effect  of  objective  knowledge  on  this  relationship.  Finally,  it  uses  SEM  for moderator analysis with latent constructs.


 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول