اتحاد استراتژیک و استراتژی‌های مدیریت دانش مطالعه موردی

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :اتحاد استراتژیک و استراتژی‌های مدیریت دانش  مطالعه موردی

چکیده مقاله:

اتحاداستراتژیک یکی ازسازوکارهای دنیای کسب و کارفعلی است که موجب کسب مزیت رقابتی میشود سازمان ها و شرکت ها برای رقابت پذیری نیازمند به استراتژی های هوشمندانه هستند دراتحاداستراتژیک شرکت ها باتجزیه و تحلیل محیط کلان محیط رقابتی ومحیط داخلی ازطریق پیوند ادغام وهمکاری قابلیت های خود را افزایش میدهند بنابراین با شناخت فرایند شکل گیری اتحاداستراتژیک و توسعه آن مدیران و تصمیم گیران رده بالای سازمان قادرخواهند بود تصمیم مناسب درراستای انتخاب شرکت بهینه و همچنین ساختارویانوع اتحاد را اتخاذ نمایند اتحاد استراتژیک توافقنامه ای بین دویاچند شرکت است که بریا پیگیری مجموعه ای ازاهدافمورد تایید متحدمیشوند که برای داشتن یک اتحادموفق بایدزیرساخت های مناسبی تدوین شود پژوهش حاضر باهدف ارایه الگوی عوامل موفقیت اتحاداستراتژیک درشرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شده است جامعه اماری پژوهش را تعداد320نفرازمدیران ارشدومیانی فولاد مبارکه و فولادسباتشکیل دادند که با استفاده ازجدول مورگان تعداد176 نفربعنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع اوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده گردید روایی پرسشنامه ازطریق انتخاب مولفه ها و شاخصهای علمی و متون مفید و با استفاده ازنظر خبرگان تعیین شد و پایایی پرسشنامه با استفاده ازضریب الفای کرونباخ مقدار 0/93 تعیین شد و اطلاعات با استفاده ازنرم افزایش SPSS ویرایش 19 تحلیل و نتایج بیانگر این مساله است که عوامل اصلی اتحاداستراتژیک به ترتیب تناسب منابع انسانی ساختاری عملیاتی فرهنگی و استراتژیک اهمیت دارند وشاخصهای هرعامل رتبه بندی گردید.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول