یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر GA با یک برنامه برای به رسمیت شناختن کاراکتر دست نوشته (دست خط)

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر GA با یک برنامه برای به رسمیت شناختن کاراکتر دست نوشته (دست خط)

درچارچوبتشخیصدستخط،مایک الگوریتم جدیدانتخابویژگیبراساسGAارائهمی کنیم کهدرآنویژگیهایزیرمجموعههابااستفادهازشاخصتفکیک پذیریبهطورخاصطراحیشدهموردبررسی قرار می گیرد. اینشاخصهای خواصآماریزیرمجموعهویژگیها رااندازهگیریمیکندوبههرطرحطبقهبندیخاصبستگیندارد. شاخصارائهشدهنشاندهندهیکفرمتازروش تشخیصخطیفیشراست وازماتریسکوواریانسبرایتخمینچگونگی گسترشتوزیعهایاحتمالکلاسهادرفضایویژگیهایNبعدیدرنظرگرفتهشدهاستفاده می نماید.

ویژگیهایکلیدیرویکردماایناستکهآنهیچنیازی به دانش قبلیدرموردتعدادویژگیهاییکهدرزیرمجموعهویژگیهامورداستفادهقرارمی گیردندارد. آزمایشبااستفادهازسهپایگاهدادهاستانداردازنامه های دستنویسویکپایگاهدادهاستانداردازحروفدستنویسانجامشدهاست،درحالیکهراهحل های یافت شدهباروشهایمختلفطبقهبندیآزمایش شدهاست. نتایجبامواردبهدستآمدهبااستفادهازمجموعهویژگیهاوبامواردبهدستآمدهبااستفادهازالگوریتمانتخابویژگیهایاستانداردمقایسهشدهاست. نتایجمقایسه،اثربخشیروشماراتاییدکرد

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول