مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد حدود سني 35 ساله شهرستان ابهر

توضیحات محصول

فهرست

عنوان                                           صفحه

چكيده                                           1

فصل اول:كليات تحقيق                                2

مقدمه                                           3

بيان مساله                                      4

اهداف تحقيق                                     5

تعاريف عملياتي و نظري و اثرها و مفاهيم                             6

فرضيه تحقيق                                     6

فصل دوم:ادبيات و پيشينه ي تحقيق                             7

تعريف                                           8

تاريخچه                                         12

مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران                        21

اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه                   27

علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني                             30

تفاوتهاي فردي در كار                                 38

جنبه هاي تفاوتهاي فردي                               38

تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                              39

روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي                            40

شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان                              41

كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش                       42

فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل                              43

آزمونهاي استخدامي                                    44

مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل                    45

موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل                          46

فهرست

عنوان                                           صفحه

ايجاد فرضيه                                     47

تعيين معيارها                                   48

اجراي آزمون                                                                                           49

بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري                            50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه                              52

حجم نمونه                                       53

معرفي آزمون گلدنبرگ                                  54

روش تحقيق                                       55

فصل چهارم:يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                      56

مقدمه فصل چهارم                                      57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنيها دردو گروه شاغلين و مشاغل آزاد         57

يافته ها وتجزيه و تحليل آنها                                  60

جدول 2-4 مقايسه سلامت رواني خانواده در بين شاغلين                   61

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري                             62

بحث و نتيجه گيري                                     63

پيشنهادات                                       64

محدوديت ها                                      65

پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ                          66

منابع و ماخذ                                    71                                                                             

 

 

 

 

 

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني 35 ساله شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است .

فرضيه :

بين شاغلين داراي  شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .

كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي 28 سوال است بر روي آنها اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري  t  متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني كاركنان  داراي شغل آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 5% مي باشد .

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول