مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص شهرستان ابهر

توضیحات محصول

عنوان                                      صفحه

چكيده                                    7

فصل اول :كليات تحقيق                     8

مقدمه                                       9 بيان مساله                                    12

اهداف تحقيق                              13 فرضيه تحقيق                                    14

فصل دوم : پيشينه وادبيات تحقيق           15

انتخاب كردن يك شغل                       16 عوامل تاثير گذاري برانتخاب شغل                 18 تاثيرات خانواده                                  21

معلمان                                   22

كليشه سازي هاي جنسيت                     23

زندگي شغلي                               26

رضايت شغلي                               28

رشد شغلي                                 31 تغييرشغل در ميانسالي                              35

بيكاري                                   36

برنامه ريزي براي باز نشتگي               38

تركيب كار و خانواده                      43

رشد شغلي                                 44

زنان و اقليتهاي قومي                     47

تفاوتهاي فردي دركار                      51  تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                      53

وراثت                                    56

آثار نابهنجاريهاي كروموزمي               57 محيط    59 روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي             61 گزينش نيروي انساني                                   65

شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان             66

فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل             70

آزمون هاي استخدامي                       71

مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل 72

فصل سوم : روش تحقيق                      73

جامعه مورد مطالعه                            74

روش نمونه گيري                           74

ابزار اندازگيري در تحقيق                 75

روش تحقيق                                76  فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل آنها          78

جدول 2-4 بررسي مقايسه رضايت شغلي در بين دو گروه پزشگان در بحث هاي خاص و عمومي   79

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري               84  بحث و نتيجه گيري                               85

پيشنهادات                                87

محدوديت ها                               88

منابع و ماخذ                             89

 

 

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 40 نفر از پزشکان در بخش های خاص و 40 نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0<P است .

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول