مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي حدود سني 4-5 ساله در مهدكودك تهران

توضیحات محصول

عنوان                                         صفحه

چكيده                                      1

فصل اول : كليات تحقيق                          2

مقدمه                                      3

بيان مساله                                     4

اهداف تحقيق                                         5

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق                    7

فرضيه تحقيق                                    8

مقدمه فصل دوم                              9

علل بروز و ريشه ها اضطراب                          11 

آثار علايم و اضطراب                             13

علايم جسماني                                14

علايم رواني                                     16

انواع اضطراب                                   18                نقش اضطراب                                20

ترس و اضطراب                               22

رابطه اضطراب با جنس                        23

ديدگاهاي نظري درباره اضطراب                    25

ديدگاه رفتار گرايي                             27

اختلالهاي اضطراب تعصميم يافته و هراس       28

تعريف اضطراب جنبه هاي وجلوهاي مختلف آن                 33

شيوه هاي بيان اضطراب                           38

انواع اضطراب                                   39

بحرانهاي اضطرابي حاد                           41

واكنشهاي اضطراب موقت                           44

اضطراب در سطح رفتار                        45

اضطراب فزون كنشي ، اختلال توجه                      46

اضطراب و اختلالهاي حركتي                        47

نشانه هاي اضطراب در سطح بدني                   48                                  دستگاه رواني                                  52

رشد رواني جنسي                             54

نوفرويديها                                     57

كارل يونگ و روان شناسي تحليلي                      60

كارن هارني                                     62

هري استاك ساليوان                              63

اريك فرام                                      64

هينزهارتمن                                     65

مارگارت ماهلر                              66

فصل سوم : روش تحقيق                        69

حجم نمونه                                      70

ابزار تحقيق                                        71

بيان مساله                                     72

روش آماري                                      73

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                75

مقدمه                                      76

جدول 2-4 فراواني مشاهده شده                    77

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                    78

بحث و نتيجه گيري                               79

پيشنهادات                                      81

محدوديت ها                                     82

منابع و ماخذ                                    83

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د 5-4 ساله منطقه 11 شهر تهران است .که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی 5-4 ساله در مهد کودک منطقه 11 هستند که جمعاً 1000 نفر هستند که 1400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده  از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2و مقایسهاضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر 5% pjبوده است

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول