مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

توضیحات محصول

چكيده:

هدف اصلي اين مطالعه مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را كليه دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه ازاد اسلامي واحد ابهر تشكيل مي دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در اين تحقيق60 نفر كه به طور تصادفي انتخاب شده اند.

با اجراي پرسشنامه اي كه حاوي 23 سوال است ميزان استرس آزمودنيها سنجيده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اينكه آيا بين ميزان استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر تفاوت معني داري وجود دارد؟

براي تجزيه و تحليل داده از آزمونt مستقل براي گروهها استفاده شد. نتايج نشان دا كه تفاوت دو گروه در ميزان استرس معني دار بود.

تعريف عملياتي مفاهيم و اصطلاحات:

در پژوهش حاضر ميزان استرس آن چيزي است كه آزمون استرس در دانشجويان بومي و غير بومي انجام مي شود.

 

 

 

مقدمه :

بحث در مورد استرس يا فشار رواني در طي قرون گذشته دچار تحولات و فراز و نشيبهاي گوناگون شده است. اولين بار واژه استرس براي رسانيدن مفهوم فشار فيزيكي بكار برده شده و فيزيكدانان طبق فرمول ثابت كرده اند كه هر چه نيروي وارد بر سطح بيشتر باشد فشار حاصله بيشتر خواهد بود و به اين نتيجه رسيدند كه هر چه نيرو افزايش يابد در صورتيكه سطح ثابت باشد فشار به همان نسبت افزايش مي يابد با توجه به اين مسئله بود كه كلودبرنارد فيزيولوژيست قرن 19 خاطر نشان ساخت كه قسمتهاي مختلف بدن موجودات زنده بوسيله محيطي مايع مانند احاطه شده است كه براي ادامه زندگي بايد ثبات داشته باشد و به نظر او تمام ساختارهاي فيزيولوژيك او هدفشان تنها حفظ اين ثبات است. بعد او دسته كانون نظرات كلودبرنارد را گسترش داد و براي اولين بار اصطلاح فيزيكي فشار را در فيزيولوژي بكار برد بدنبال كارهاي كانون، هانس سليه(1930) تعريفي نوين و كاملا متفاوت براي فشار ارائه داد. سليه با تاكيد بر سيستم اندوكريني معتقد است كه تحت تاثير هر عامل يا محركي تغييرات حفاظتي سازگاركننده ايي در ارگانيسم روي مي دهد به نظر هر محرك فشار زا اگر فشار كافي داشته باشد ممكن است منجر به ايجاد واكنش شود كه او آنرا ((سندرم سازگاري عمومي)) ناميده است و معتقد است استرس يا فشار رواين عبارت است از مجموعه واكنش غير اختصاصي كه تحت تاثير محركهاي گوناگون در ارگانيسم ايجاد مي شود بعدا نظرگاه ديگري ارائه گرديد و براي تعريف استرس سه مدل طراحي شده ارائه نمود. در اولين مدل استرس به عنوان يك محرك يا حادثه محيطي تعريف شده كه فشار زياد و بيش از حد بر ارگانيسم بوجود مي آورد. در دومين مدل استرس به عنوان يك پاسخ فيزيكي و بدني نسبت به حوادثي كه تعادل را بر هم مي زند تعريف شده و در سومين مدل استرس به عنوان ارزيابي شناختي تعريف شده است كه منجر به درك اين موضوع مي شود كه تقاضاها و توقعات محيطي بيشتر از توانايي ها براي مواجه با آن است. فرويد معتقد است تا زمانيكه خصلت محيط تغييز نكرده است قدرتهاي انطباقي مي تواند تعادل بين ارگانيسم و محيط را بوجود آورند و الگوئي معمول رفتار ادامه يابد. وقتي از ضربه يا فشار صحبت مي كنيم منظورمان اين است كه بعضي از خصوصيتهاي محيط تغيير كرده است. اين تغييرات باعث مي شود كه روش سازگاري قبلي براي انطباق با محيط جديد كافي نباشد به دنبال اين تغييرات اعتماد به نفس از بين مي رود و در علاقه و انگيزه براي فعاليت حاصل مي شود و فرد دچار اختلال مي شود.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول