بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي

توضیحات محصول

عنوان                                                                                          صفحه

تشكرو قدرداني                                                                           الف

فهرست مطالب                                                                           ب

فهرست جداول                                                                             پ

پيشگفتار                                                                                      ت   

چكيده تحقيق                                                                                 0

فصل اول:  طرح تحقيق                                                                               د

مقدمه                                                                                                1

بيان مسئله                                                                                         3

تعريف موضوع تحقيق                                                                         4

هدفها و سؤالهاي ويژه تحقيق                                                                6

فرضيه‌هاي تحقيق                                                                               7

اهميت موضوع تحقيق                                                                          8

روش انجام تحقيق                                                                               9

محدوديتهاي تحقيق                                                                             9

پيشينه مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده‌ است.                                       10

فصل دوم:  سابقه موضوع تحقيق

پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مسئله مطرح شده                           11

سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو                            13

خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزيئات لازم                        21

فصل سوم: روش تحقيق                                                                          24

نوع تحقيق                                                                                        24

روش آماري                                                                                     24

متغيرهاي تحقيق                                                                               24

جامعه هدف و حجم نمونه                                                                  24

ابزار سنجش                                                                                    24

شيوه نمره‌گذاري                                                                               25

اعتبار روايي پرسشنامه                                                                      25

روش نمونه‌گيري                                                                              25

ويژگيهاي نمونه                                                                                25

روش جمع‌آوري اطلاعات                                                                   26

فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته‌ها                          26

فصل پنجم: نتبجه گيري

نتيجه‌گيري                                                                                       37

محدوديتهاي تحقيق                                                                           37

ميزان تعميم‌پذيري به جامعه هدف                                                        38

پيشنهادات                                                                                        38

فهرست منابع                                                                                    39

پيوست                                                                                            40      

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

شماره جدول                               عنوان                                              صفحه

1      محاسبه سطح ارضاي نيازهاي بين دوگروه دانشجويان شاد و عادي27

 2       محاسبه سطح ارضاي نياز به امنيت بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي                                       29

3            محاسبه سطح نياز به تعلق و محبت و وابستگي بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي                       31

4            محاسبه سطح ارضاي نياز به احترام بين دو گروه دانشويان شاهد و عادي                                      33

5             محاسبه سطح نياز به تحقق خويشتن بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي                                 35

 

 

 

 

پيشگفتار

اكثر نيازهاي آدمي عمدتاَ از طريق روابط انساني و تعامل با ديگران برآورده مي‌شود اينكه در اين روابط تا چه حد نيازهاي ما برآورده مي‌شود بستگي به نوع كيفيت روابط دارد. نحوه برآوردن نيازهامبناي طرز زندگي هركسي را تشكيل مي‌دهد شرايط محيط و وراثت فرصتهاو امكاناتي براي ارضاء نيازهاي انسان فراهم مي‌كند ولي چگونگي ارضاي نيازها بسته به روابط انساني است. روابط انساني براي ارضاي نيازهاي اساسي ما ضروري‌اند داشتن روابط مثبت با ديگران كليد رشد و كمال آدمي است آنچه كه امروزه هستيم و آنچه خواهيم بود هردو معلول روابط ما با ديگران است. روابط رفتار ما را بصورت يك انسان اجتماعي شكل مي‌دهد همچنين درمنحصر به فرد بودن شخصيت و هويت و مفهوم خويشتن ما نقش عمده دارند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول