بررسی نظام مند تحقیقات انجام گرفته در حوزه ی تکامل معماری نرم افزار

توضیحات محصول

مقاله ترجمه شده :بررسی نظام مند تحقیقات انجام گرفته در حوزه ی تکامل معماری نرم افزار

چکیده:

در بسیاری از علوم به ویژه علوم طبیعی فرآیند مشخص و تعریـف شـده ای جهــت انجــام تحقیقــات وجــود دارد و حتــی دســتورالعمل هــا و راهنماهای متعددی به منظور ارزیابی این تحقیقات عرضه شده است. بـا این وجود در مهندسی نرم افزار چارچوب و الگوی مـشخص و صـریحی جهت انجام تحقیقات به صورت انسجام یافتـه و نظـام منـد شناسـایی و تشریح نشده است. تحقیقات در حوزه های مختلف علوم و مهندسی بـه وسـیله سـوالات پاسـخ داده شـده، روش تحقیـق انتخـاب شـده و نیـز معیارهای ارزیابی نتایج آن، مشخص و متمـایز مـیگـردد. در ایـن کـار تحقیقاتی به ارائه مشخصه های تحقیقات در حوزه مهندسی نرم افزار در قالب الگویی نظام یافته مشتمل بر ماهیت تحقیقـات ایـن حـوزه، نتـایج ممکن و روشهای اعتبار سنجی مناسـب، پرداختـه مـیشـود. همچنـین فرآیندی تجویزی جهت انجام فعالیتهای پژوهـشی در ایـن حـوزه ارائـه شده است. فهم و بکارگیری این چارچوب به مهندسین نرم افـزار جهـت طراحی کارهای تحقیقاتی و نیز ارائه نتـایج شـفاف و گزارشـات ارزیـابی مناسب، کمک مینماید و باعث متمایز نمودن تحقیقات این رده از علوم رایانه میگردد. چارچوب ارائه شـده بـا بررسـی و مطالعـه مـوردی ١٠٠ مقاله در حوزه مهندسی نرم افزار که در مجله های معتبر انتـشار یافتـه است، شـکل گرفتـه و اعتبـار و صـحت آن نیـز در ٧ پـروﮊه تحقیقـاتی سنجیده شده است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول