بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني

توضیحات محصول

عنوان                                       صفحه

چكيده                                          1

فصل اول : كليات تحقيق                                2

مقدمه                                           3

بيان مساله                                      4

اهداف تحقيق                                     5  

فرضيه ها                                        6

تعاريف عملياتي                                  7

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                          9

هدف بهداشت رواني                                10 

ابعاد فعاليتهاي بهداشت رواني                             11

عوامل موثر در تامين بهداشت رواني                         12

بهداشت رواني وورزش                              19

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                        27

نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان               28

نقش مربي در بهداشت رواني                             30

پژوهش در انگيزه رضايت و تعارض                        32

بهداشت رواني و اجتماع                                34

عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني                       38

مركز راهنمايي كودك                                   39

كودكان و جوانان ناسازگار                             40

علل پيدايش رفتار كودك و جوانان ناسازگار                      41

پشگيري اوليه                                    45

پيشگيري ثالثيه                                  46

اصول بهداشت رواني                                    48

شناختن محدوديت ها                                    50

پي بردن به علل رفتار                                 52

رفتار تابع تماميت فرد است                           54

نيازهاي اوليه                                       55

فصل سوم : روش تحقيق                             56

جامعه مورد مطالعه                                   57

نمره گذاري آزمون                                59

روش تحقيق                                       60

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها                        61 

جدول 1-4 فراواني ودرصد فراواني آزمودنيها                63

جدول 4-4 مقايسه بهداشت رواني                        66

جدول 6-4 مقايسه تمايل به ورزش در بين دانشجويان تربيت بدني وادبيات 68

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                69

بحث و نتيجه گيري                                70

محدوديت ها                                      73

پيشنهادات                                       74

منابع و ماخذ                                    75

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ي بين بهداشت رواني وورزش در بين دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از بررسي  رابطه بين بهداشت رواني وورزش و همين طور مقايسه هريك از متغييرهاي عنوان شده در بين دو گروه دانشجويان ادبيات و تربيت بدني كه طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جويان در اين دو رشته 720 نفر به عنوان جامعه آماري مشخص شده كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بهداشت رواني گلدنبرگ 28 سوالي بر روي آنها اجرا گرديده است كه جهت آزمون فرضيه ها از خي دو و تي متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين بهداشت روان وورزش  رابطه معني داري وجود دارد ولي بين بهداشت روان و ورزش در بين دو گروه ادبيات و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود ندارد.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول