رضایت کارفرمایان از عمل کرده خدمات حسابداری نمونه ای از برنامه کاراموزی دانشگاه دولتی

توضیحات محصول

 مقدمه مقاله

کرضایت کارفرمایان از عمل کرده خدمات حسابداری نمونه ای از برنامه کاراموزی دانشگاه دولتی

1- مقدمه

برنامههایکارآموزی،بهابزارمهمیبراییادگیریدرآموزشعالیتبدیلشدهاند.برایانضباطدرحسابداری،کارآموزی،بهشکافبینورودیفنیدرکلاسوبرنامههایواقعی درتراکنشزمانواقعی،کمکمیکند.برنامههایکارآموزی،باقادرساختنکارورزانبهیادگیریفنونازمتخصصانباتجربهتر،تجربه یحسابداریراتوسعهمیبخشد.ایندانشگاه،بهدانستنایننیازداردکهآیافارغالتحصیلانحسابداریکهآنهاتربیتکردهاند،نیازهایصنعترامیکنندیاخیر .

یکیازراههایسنجشاینموضوع،ازطریقانجامبررسیهاییدربرنامهکارآموزیمیباشد.تاکنون،اینبررسیهابررویعملکردانجامشده یکارورزانحسابداریدردانشگاههایدولتی،محدودشدهاست.چنیننظرسنجیهایی،برایارزیابیرضایتکارفرمایانباتوجهبهکیفیتکارورزی،مهممیباشد.یافتههایچنیننظرسنجیهایی،ازطریقبررسیوبهبودبرنامهکارآموزیموجود، بهارائهپایهواساسیبرایساختاردوره، در جهتبهبودمستمر،کمکخواهدکرد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول