توضیحاتی در مورد ادراه شرکت غیر انطباقی

توضیحات محصول

توضیحاتی در مورد ادراه شرکت غیر انطباقی

چکیده

۱. مقدمه

سیستم " انطباقیاتوضیح " براساسانعطاف‌پذیریرویکرد " یک اندازهبرای هر سایزی تطابق دارد " است . تحتسیستم " تطابق" ،شرکت هایی کهازمقرراتحاکمیتشرکتیپیروینمی‌کنند نیاز است تاتوضیحاتی را ارایهدهند . سیستم " انطباق یاتوضیح"انعطاف‌پذیری( رابرتس،۲۰۱۲, فصل 9 ) ویا به گفته ولدمن و ویلموت (2016)"بازاندیشی" ،بهبودخودسازماندهی ازعملکرد تنظیمی را برایشرکت‌هامعرفیمی‌کند. همانطورکه هکسی و ون ایس (۲۰۱۰)مشاهدهکردند،توضیحدهی چیزی بیشتر از افشایغیرمطابقتیاستکهنشانمی‌دهد که کدهایقانوننرمآلمانتنهانیازمندافشای غیر تطابقی بدونانگیزه،درمقایسهباکشور هایی مثل هلندوبریتانیاهستندکهنیازمند افشا به همراه توضیح است. توضیحات امر کلیدی در سیستم های " تطابق و توضیح هستند" و بنابراین ارزش برززسی دقیق را دارند. هرچند، سیستم به تنهایی به خوبی توضیحات برای شرکت ها ارائه داده می شود.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول