تغییرات استاندارهای حسابداری وعملکرد تحلیلگران خارجی مدارک و شواهدی از چین

توضیحات محصول

تغییرات استاندارهای حسابداری  وعملکرد تحلیلگران خارجی   مدارک و شواهدی از چین

چکیده :

این مطالعه به بررسی تغییرات در رفتارهای تحلیلی خارجی  قبل و بعد از استاندارهای حسابداری جدید در چین و در طول سال 2007 میپردازد . نتایج تجربی نشانمیدهدکه پس از اینکهاستانداردهایحسابداریجدیدبهاجرادرآمدند  خطایپیشبینیدرمیانتحلیلگرانخارجی هم در شرایط مطلقوهم در شرایط نسبیدرمقایسهباتحلیلگرانداخلی کاهش یافته است وپیشبینیخارجی تحلیلگرانرواج بیشتری در مقایسه با قبلازاستانداردهایحسابداریجدیدبه دست اورد . ایننتایجحاکی از اناستکهپیادهسازیاستانداردهایحسابداریجدیددربازارسرمایهچینیهم بهکاهشعدمتقارناطلاعاتبینشرکتهایفهرستشدهدرچینوسرمایهگذارانخارجیو هم هدایت "تعصب " تحلیلگرانخارجی کمک کرده است . هم چنین سبب افزایشجذابیتشرکتهایذکرشدهوتسهیلارتباطوهمکاریبینالمللی نیز شده است . اینمطالعههمچنینبرمفاهیمی مانند اینکه چگونه کاراییتخصیصمنابعدربازارچینرامیتوانمطرحکردوچگونگی بررسی"معرفی "  این ها سیاست تمرکز  دارد .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول