بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله منطقه يازده تهران

توضیحات محصول

عنوان                                    صفحه

چكيده                                         8

فصل اول : كليات تحقيق                                  9

مقدمه                                         10

بيان مسئله                                    11

اهداف تحقيق                                   12

متغيرها                                       13

فصل دوم :پيشينه وادبيات تحقيق                              14

نكات كلي در رابطه با هيستري                                15

شكل گيري هيستري در جريان تحول                              16

رگه هاي شخصيت هيستري يكي در كودك                  17

تظاهرات حاد در كودك                           18

هيستري در نوجواني                             21

توصيف ضوابط تشخيص اختلال تبديل                              23

ديدگاه هاي نظري درباره هيستري                              25

ديدگاه شناختي                                 28

ديدگاه رفتاري نگر                             30

اختلالات بدني شكل و اختلالات تجزيه اي                      32

اختلالات تبديلي                                 34

نشانه هاي حسي                                 37

نمونه اي از فلج هيستري                                 38

اين حادثه چگونه رخ داد                                 39

نشانه هاي احشائي                              41

تفاوت هاي اختلالات بدني تبديلي تمارض                     43

شرايط ايجاد اختلالات تبديلي                                  46

علل مولد                                      47

نكات كلي در رابطه با افسردگي                               49

جدول شماره 12 فهرست نشانه هاي جدولهاي باليني افسردگي                            52

افسردگي وغم واندوه                            53

بي حالتي خلقي                                 57

فقر تعاملي كناره گيري                                  58

افسردگي در خلال دوره هاي دوم و سوم كودك            62

نشانه هاي وابسته به رنج افسرده وار                            63

رفتار هاي معادل افسردگي                                    65

افسردگيهاي نوجواني                            66

افسردگي مبتني براحساس رها شدگي                             68

جدول 2-12 معادلهاي افسرده وار در نوجوان از ديدگاه مولفان مختلف                      69

فراوان افسردگي در خلال تحول                                 70

طبقه بندي اختلافهاي خلقي DSMIV                             76

افسردگي مهاد                                  77

نظريه ها تحقيقها ودرمان افسردگي                            80

نظريه هاي زيست شناختي                                  81

نقش وراثت در اختلالات د و قطبي                               84   

اثرات ليتيوم                                  86

درمان براساس نظريه هاي زيست شناختي                            89

الكتروشوك درماني                              90

نظريه هاي روان پويايي                                  94

نظريه يادگيري                                 97

افسردگي از نقطه نظريادگيري درمان                           101

نظريه شناختي                                  102

فصل سوم : تعيين روش تحقيق                                  104

جامعه مورد مطالعه                             105

روش آماري مربوط به فرضيه                                   106

فصل چهارم : يافته ها تجزيه و تحليل داده ها                    107

جدول 1-4 غلات خام آزمودينها از آزمون mmp               108

جدول 2-4 بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله              109

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                                112

بحث و نتيجه گيري                              113

پيشينه تحقيق                                  114

پيشنهادات                                     115

محدوديت ها                                    116

منابع و ماخذ                                  117

ضمائم                                         118

پاسخنامه                                      124            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله منطقه يازده شهر تهران كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين افسردگي و هيستري رابطه ي معني داري وجود دارد و هيستري در بين زنان غير شاغل بيشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سني 35 ساله شاغل منطقه يازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گيري طبقه اي 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه پرسش نامه M.M.P.I بر روي آنها گرديده كه جهت آزمون فرضيه ارزش آماري ضريب هم بستگي در سطح آمار استنباطي استفاده گرديده كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين افسردگي و هيستري رابطه معني داري وجود دارد و هيستري در بين زنان غير شاغل بيشتر از زنان شاغل است و سطح معني داري آنها در سطح 5% > p است.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول